ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 132

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 132)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఈజానమ్ ఇద్ ద్యౌర్ గూర్తావసుర్ ఈజానమ్ భూమిర్ అభి ప్రభూషణి |
  ఈజానం దేవావ్ అశ్వినావ్ అభి సుమ్నైర్ అవర్ధతామ్ || 10-132-01

  తా వామ్ మిత్రావరుణా ధారయత్క్షితీ సుషుమ్నేషితత్వతా యజామసి |
  యువోః క్రాణాయ సఖ్యైర్ అభి ష్యామ రక్షసః || 10-132-02

  అధా చిన్ ను యద్ దిధిషామహే వామ్ అభి ప్రియం రేక్ణః పత్యమానాః |
  దద్వావా యత్ పుష్యతి రేక్ణః సమ్ వ్ ఆరన్ నకిర్ అస్య మఘాని || 10-132-03

  అసావ్ అన్యో అసుర సూయత ద్యౌస్ త్వం విశ్వేషాం వరుణాసి రాజా |
  మూర్ధా రథస్య చాకన్ నైతావతైనసాన్తకధ్రుక్ || 10-132-04

  అస్మిన్ స్వ్ ఏతచ్ ఛకపూత ఏనో హితే మిత్రే నిగతాన్ హన్తి వీరాన్ |
  అవోర్ వా యద్ ధాత్ తనూష్వ్ అవః ప్రియాసు యజ్ఞియాస్వ్ అర్వా || 10-132-05

  యువోర్ హి మాతాదితిర్ విచేతసా ద్యౌర్ న భూమిః పయసా పుపూతని |
  అవ ప్రియా దిదిష్టన సూరో నినిక్త రశ్మిభిః || 10-132-06

  యువం హ్య్ అప్నరాజావ్ అసీదతం తిష్ఠద్ రథం న ధూర్షదం వనర్షదమ్ |
  తా నః కణూకయన్తీర్ నృమేధస్ తత్రే అంహసః సుమేధస్ తత్రే అంహసః || 10-132-07