ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 133

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 133)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రో ష్వ్ అస్మై పురోరథమ్ ఇన్ద్రాయ శూషమ్ అర్చత |
  అభీకే చిద్ ఉలోకకృత్ సంగే సమత్సు వృత్రహాస్మాకమ్ బోధి చోదితా నభన్తామ్ అన్యకేషాం జ్యాకా అధి ధన్వసు || 10-133-01

  త్వం సిన్ధూఅవాసృజో ऽధరాచో అహన్న్ అహిమ్ |
  అశత్రుర్ ఇన్ద్ర జజ్ఞిషే విశ్వమ్ పుష్యసి వార్యం తం త్వా పరి ష్వజామహే నభన్తామ్ అన్యకేషాం జ్యాకా అధి ధన్వసు || 10-133-02

  వి షు విశ్వా అరాతయో ऽర్యో నశన్త నో ధియః |
  అస్తాసి శత్రవే వధం యో న ఇన్ద్ర జిఘాంసతి యా తే రాతిర్ దదిర్ వసు నభన్తామ్ అన్యకేషాం జ్యాకా అధి ధన్వసు || 10-133-03

  యో న ఇన్ద్రాభితో జనో వృకాయుర్ ఆదిదేశతి |
  అధస్పదం తమ్ ఈం కృధి విబాధో అసి సాసహిర్ నభన్తామ్ అన్యకేషాం జ్యాకా అధి ధన్వసు || 10-133-04
  యో న ఇన్ద్రాభిదాసతి సనాభిర్ యశ్ చ నిష్ట్యః |
  అవ తస్య బలం తిర మహీవ ద్యౌర్ అధ త్మనా నభన్తామ్ అన్యకేషాం జ్యాకా అధి ధన్వసు || 10-133-05

  వయమ్ ఇన్ద్ర త్వాయవః సఖిత్వమ్ ఆ రభామహే |
  ఋతస్య నః పథా నయాతి విశ్వాని దురితా నభన్తామ్ అన్యకేషాం జ్యాకా అధి ధన్వసు || 10-133-06

  అస్మభ్యం సు త్వమ్ ఇన్ద్ర తాం శిక్ష యా దోహతే ప్రతి వరం జరిత్రే |
  అచ్ఛిద్రోధ్నీ పీపయద్ యథా నః సహస్రధారా పయసా మహీ గౌః || 10-133-07