అన్నమయ్య పాటలు అ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అన్నమయ్య పాటలు, "అ" అక్షరంతో మొదలవునవి[మార్చు]

మిగిలిన పాటల కోసం ఈ పేజి చివర ఉన్న లింకులు చూడండి

 1. అంగడి నెవ్వరు నంటకురో
 2. అంగనకు నీవె అఖిలసామ్రాజ్యము
 3. అంగన నిన్నడిగి రమ్మనె
 4. అంగన యెట్టుండినా నమరుగాక
 5. అంగనలాల మనచే నాడించుకొనెగాని
 6. అంగన లీరె యారతులు
 7. అంటబారి పట్టుకోరే
 8. అంతటనె వచ్చికాచు
 9. అంతయు నీవే హరి
 10. అంతరంగమెల్ల శ్రీహరికి
 11. అంతరుమాలినయట్టి అధములాల
 12. అంతర్యామి అలసితి సొలసితి
 13. అందరికాధారమైన ఆది
 14. అందరికి నెక్కుడైన
 15. అందరికి సులభుడై
 16. అందరి బ్రదుకులు నాతనివే
 17. అందరివలెనే వున్నాడాతడా
 18. అందరి వసమా హరినెరుఁగ
 19. అందరుమాలినయట్టిఅధములాల
 20. అందాకదాదానే అంతుకెక్కుడు
 21. అందాకా నమ్మలేక అనుమానపడు దేహి
 22. అందిచూడఁగ నీకు నవతారమొకటే
 23. అందులోనె వున్నావాడు ఆది
 24. అంచిత పుణ్యులకైతే హరి
 25. అక్కటా రావణు బ్రహ్మ
 26. అక్కడ నాపాట్లువడి
 27. అక్కరకొదగనియట్టియర్థము
 28. అక్కలాల చూడుడందరును
 29. అడుగరే చెలులాల
 30. అడుగరే యాతనినే
 31. అడుగరే యీమాట అతని
 32. అడుగవయ్యా వరములాపె
 33. అచ్చపు రాల యమునలోపల
 34. అచ్చుత మిమ్ముదలచేయంతపని వలెనా
 35. అచ్చుతుశరణమే అన్నిటికిని గురి
 36. అతడు భక్తసులభు డచ్యుతుడు
 37. అతడెవ్వాడు
 38. అతడే పరబ్రహ్మం
 39. అతడే యెరుగును
 40. అతఁడే రక్షకుఁ డందరి కతఁడే
 41. అతడే సకలము అని భావింపుచు
 42. ఆతడే సకలవ్యాపకు
 43. అతనికెట్ల సతమైతినో
 44. అతని కొక్కతెవే
 45. అతని గూడినప్పుడే
 46. ఆతనినే నే కొలిచి
 47. అతని పాడెదను అది
 48. అతని దోడితెచ్చినందాకా
 49. అతను సంపద కంటెన
 50. అతిదుష్టుడ నే
 51. అతిసులభం బిది యందరిపాలికి
 52. అతి సులభం బిదె శ్రీపతి శరణము అందుకు నారదాదులు సాక్షి
 53. అతిశయమగు సౌఖ్య
 54. అతిశోభితేయం రాధా
 55. అతివ జవ్వనము
 56. ఆతుమ సంతసపెట్టుటది
 57. అదిగాక నిజమతంబది
 58. అదిగాక సౌభాగ్యమదిగాక
 59. అదిగో కొలువై
 60. అదినీకు దారుకాణము
 61. అదినే నెఱగనా
 62. అది నాయపరాధ
 63. అది బ్రహ్మాణ్డంబిది
 64. అదివో అల్లదివో
 65. అదివో కనుగొను
 66. అదివో చూడరో
 67. అదివో నిత్యసూరులు అచ్యుత నీదాసులు
 68. అద్దిగా వోయయ్య నే నంతవాడనా! వొక
 69. అదె చూడరే మోహన రూపం
 70. అదె లంక సాధించె
 71. అదె శిరశ్చక్రములేనట్టిదేవర
 72. అదె వచ్చె నిదె
 73. అదె వాడె యిద్ె
 74. అదె శ్రీవేంకటపతి
 75. అదెచూడు తిరువేంకటాద్రి
 76. అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్మంగ
 77. అమరాంగనలదె నాడేరు
 78. అమరెగదె నేడు అన్ని
 79. అమీదినిజసుఖ మరయలేము
 80. అమ్మెడి దొకటి అసిమలోదొకటి
 81. అట్టివేళ గలగనీ దదివో
 82. అటుగన రోయగ దగవా
 83. అటు గుడువు మనస నీ
 84. అటుచూడు సతినేర్పు లవుభళేశ
 85. అటువంటివాడువో హరిదాసుడు
 86. అటువంటి వైభవము లమర
 87. అణురేణుపరిపూర్ణుడైన
 88. అణురేణు పరిపూర్ణమైన
 89. అనంతమహిముడవు అనంతశక్తివి నీవు
 90. అన నింకే మున్నది
 91. అనరాదు వినరాదు ఆతని
 92. అనాది జగమునకౌ భళము
 93. అనాది జగములు
 94. అని యానతిచ్చెఁ గృష్ణుఁ డర్జునునితో
 95. అని రావణుతల లట్టలు బొందించి
 96. అనిశము దలచరో అహోబలం
 97. అన్నలంటా తమ్ములంటా ఆండ్లంటా
 98. అన్నిజాతులు దానెయైవున్నది
 99. అన్ని మంత్రములు
 100. అన్నిచోట్ల బరమాత్మవు నీవు
 101. అన్నిరాసుల యునికి యింతి
 102. అన్నివిభవముల అతడితడు
 103. అన్నిట నీ వంతర్యామివి
 104. అన్నిట నేరుపరిగా అలమేలు
 105. అన్నిటా భాగ్యవంతుడవుదువయ్యా
 106. అన్నిటా జాణ వౌదువు
 107. అన్నిటా జాణడు
 108. అన్నిటా నేరుపరి హనుమంతుడు
 109. అన్నిటా నాపాలిటికి హరి యాతడే కలడు
 110. అన్నిటా శ్రీహరిదాసుడగువానికి
 111. అన్నిటా శాంతుడైతే హరిదాసుడు
 112. అన్నిటాను హరిదాసు లధికులు
 113. అన్నిటి కెక్కుడుయీవి హరియిచ్చేది
 114. అన్నిటికి నిదె పరమౌషధము
 115. అన్నిటికి నొడయుడవైనశ్రీపతివి నీవు
 116. అన్నియు నీతనిమూల మాతడే మాపలజిక్కె
 117. అన్నియును నతనికృత్యములే
 118. అన్నియును హరినేనేయటమటాలే
 119. అన్నియును దన ఆచార్యాధీనము
 120. అనుచు దేవ
 121. అనుచు నిద్దరునాడే రమడవలెనే
 122. అనుచు మునులు
 123. అనుచు లోకములెల్ల
 124. అనుమానపుబ్రదుకు కది
 125. అపరాధిని నేనైనాను
 126. అపురూపమైన
 127. అపుడేమనె
 128. అప్పడు దైవాలరాయ డాదిమూలమీతడు
 129. అప్ప డుండే కొండలోన ఇప్పపూల ఏరబోతే
 130. అప్పులేని సంసార మైనపాటే
 131. అప్పులవారే అందరును
 132. అప్పుడువో నిను గొలువగ
 133. అప్పుడెట్టుండెనో
 134. అప్పటికప్పుడే కాక
 135. అప్పణిచ్చేనిదె నీకు
 136. అయనాయ వెంగెమేలే అతివా
 137. అయమేవ అయమేవ ఆదిపురుషో
 138. అయ్యో నానేరమికే అట్టే యేమని వగతు
 139. అయ్యో మాయల బొంది అందు నిండు నున్నవారు
 140. అయ్యో వారిభాగ్య మంతేకాక
 141. అయ్యో వికల్పవాదులంతటా సిగ్గువడరు
 142. అయ్యోపోయ బ్రాయము
 143. అయ్యో నేనేకా అన్నిటికంటె
 144. అయ్యో మానుపగదవయ్య మనుజుడు
 145. అయ్యో యేమరి నే నఁ ప్పుడేమై వుంటినో
 146. అబ్బురంపు శిశువు
 147. అభయదాయకుడ
 148. అభయము అభయమో
 149. అరుదరుదు నీమాయ
 150. అరుదరుదీగతి
 151. అరసినన్ను
 152. అరయశ్రావణ బహుళాష్టమి
 153. అరిదిసేతలే చేసి
 154. అలమేలుమంగనీ వభినవరూపము
 155. అలమేలు మంగవు నీ వన్నిటా
 156. అలర నుతించరో హరిని
 157. అలర చంచలమైన
 158. అలరులు గురియగ నాడెనదే
 159. అలపు దీర్చుకోరాద
 160. అలవటపత్రశాయివైన రూప
 161. అలుకలు చెల్లవు హరి
 162. అలుక లేటికి రావే
 163. అలుగకువమ్మ నీ వాతనితో
 164. అల్లదె జవ్వని
 165. అవతారమందె నిదె అద్దమరేతిరికాడ
 166. అవధరించఁగదవయ్య అన్నిరసములు నీవు
 167. అవధారు రఘుపతి అందరిని
 168. అవధారు దేవ
 169. అవి యటు భావించినట్లాను
 170. అవియే పో నేడు
 171. అవునయ్య నీ సుద్దు
 172. అస్మదాదీనాం అన్యేషాం
 173. అహో నమో నమో
 174. అహోబలేశ్వరుడు అఖిల
 175. అహోబలేశ్వరుడు అరికులదమనుడు
 176. అఱిముఱి హనుమంతుడు


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |