అన్నమయ్య పాటలు మ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అన్నమయ్య పాటలు, "మ" అక్షరంతో మొదలవునవి[మార్చు]

మిగిలిన పాటల కోసం ఈ పేజి చివర ఉన్న లింకులు చూడండి

 1. మంచి ముహూర్తమున
 2. మగవానికేడ సిగ్గు
 3. మదమత్సరము
 4. మదము దొలకెడి
 5. మలసీ జూడరో
 6. మరచితిమంటే
 7. మర్ద మర్ద
 8. మచ్చికతో నేలవయ్య
 9. మచ్చ కూర్మ
 10. మంగాంబుధి హనుమంతా
 11. మంచిదివో సంసారము
 12. మందరధర
 13. మందులేదు దీనికి
 14. మంగళము
 15. మనుజుడై పుట్టి మనుజుని సేవించి
 16. మనసిజ గురుడితడో
 17. మనవి చెప్పితిని
 18. మనసిజ సముద్ర
 19. మనసు బండారము
 20. మనసుకు మనసె
 21. మనసున నెప్పుడు
 22. మహినుద్యోగి కావల
 23. మరుని నగరిదండ
 24. మరలి మరలి జయమంగళము
 25. మరిగి వీరెపో
 26. మరుడు సేసిన
 27. మఱి యేపురుషార్థము మావంకలేదు మీకు
 28. మఱియు మఱియు
 29. మఱి హరిదాసుడై మాయల జిక్కువడితే
 30. మతంగ పర్వతామాడ
 31. మహి నింతటివారువో
 32. మహిమెల్లా
 33. మాఱు మోవిదేటికి
 34. మాధవా కేశవా మధుసూధనా
 35. మాధవా భూధవా
 36. మాధవునకు
 37. మాన డెన్నడు
 38. మాదృశానాం
 39. మాకెల్ల
 40. మానుషము గాదు
 41. మాపుదాకా రేపకాడ
 42. మాపులే మరణములు
 43. మాటలేల మనసుకు
 44. మాయపుదనుజుల
 45. మాయలేల సేసేవు
 46. మాయామోహము మానదిది
 47. మిక్కిలి మేలుది
 48. మిక్కిలి విచ్చి
 49. మిక్కిలిపుణ్యులు
 50. మిన్నక వేసాలుమాని
 51. మీకుమీకునమరును
 52. మీదమీద వలపెక్కె
 53. మునులతపము
 54. ముచ్చుగన్నతల్లి
 55. ముద్దుగారే యశోద ముంగిటి ముత్యము వీడు
 56. ముద్దులు మోమున
 57. ముగురువేలుపులకు
 58. ముంచినవేడుకతోడ
 59. మూడేమాటలు మూడుమూండ్లు
 60. మూల మూల నమ్ముడు
 61. మూసిన ముత్యాల
 62. మెచ్చెనొక రాగంబు
 63. మేడలెక్కి నిన్ను
 64. మేదిని జీవుల
 65. మేర లేని వలపిది
 66. మేలు లేదు
 67. మేలుకో శృంగారరాయ
 68. మేలుకొనవే నీలమేఘ
 69. మేలే చెలియా
 70. మొత్తకురే అమ్మలాల ముద్దులాడు వీడె
 71. మెరుగు వంటిది
 72. మొదలుండ గొనలకు
 73. మొఱపెట్టెదము
 74. మోహంపు రతిముదము
 75. మోహము విడుచుటే
 76. మోపుల చిగురుల
 77. మోసమున మాయావిమోహితుడైపోయి
 78. మైలవాసి
 79. మొక్కేటి గోపాంగనల


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |