మంగాంబుధి హనుమంతా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మంగాంబుధి (రాగం:ధర్మవతి ) (తాళం :ఆది )

పల్లవిః
మంగాంబుధి హనుమంతా నీ శరణ
మంగవించితిమి హనుమంతా
చరణం;
బాలార్క బింబము ఫలమని ప ట్టిన
ఆలరి చేతల హనుమంతా
తూలని బ్రహ్మాదులచే వరములు
ఓలి చేకొనినా హనుమంతా

ప పమగమ మగరిగ గరిసరి రిసనిస సరిసని
సరిగ రిసా రిగామ గరీ గమాప మగరిగమప
పమగమపద దపమపదని నిదపదనిస సనిదనిసరి
గరినిద మదనీద నినిదమ గమదామ నిదమగరిగ "మ0గా"

చరణం
జలధి దాట నీ సత్వము కపులకు
అలరి తెలిపితివి హనుమంతా
ఇలయు నాకసము నేకముగా, నటు
బలిమి పెరిగితివి భళి హనుమంతా
చరణం
పాతాళము లోపలి మైరావణు
ఆతల జంపిన హనుమంతా
చేతులు మోడ్చుక శ్రీ వేంకటపతి
నీ తల గోలిచే హిత హనుమంతా

ప తకితతామ్ తకితజామ్ తకితజుమ్ తకితతొమ్ తరితజుమ్
సరిగ తజుమ్ రిగమ తజుమ్ గమప కితకు గమప కుకుమ్ గమపద
ఝనకు పదని సరిత ఝనుత ఛనుత నిసరి కుకుమ్ ఘనుకుత నీద
తనకు తరితగామ తరితఝనుత "మ0గ"


mangambudhi (Raagam:DHARMAVATHI ) (Taalam:AADI )

Pallavi:
mangambudhi hanumantha nee saraNa-
mangavinchitimi hanumanthaa

charanam 1:
baalarka bimbamu phalamani pattina
aalari chEtala hanumanthaa
tUlani brahmaadulachEvaramulu
OlichEkoninaa hanumanthaa

charanam 2
jaladhi daata nee satvamu kapulaku
alari telipithivi hanumanthaa
ilayu naakasamu nEkamugaa , natu
balimi perigithivi bhaLi hanumaMthaa

charanam 3
paathaaLamu lOpali mairaavaNu
aathala jampina hanumanthaa
chEtulu modchuka sri vEnkata pathi
nee thala golichE hitha hanu mantha


బయటి లింకులు[మార్చు]

MangambudhiHanumantha


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |