అన్నమయ్య పాటలు త

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. తందనాన ఆహి
 2. తగిలనమును
 3. తగుతగు నీ
 4. తగుదువమ్మ
 5. తత్తాడి గుడి
 6. తతిగని తతినేల
 7. తనకర్మమెంత
 8. తనకర్మవశం బించుక
 9. తనకేడ చదువులు
 10. తనదీగాక
 11. తన మేలెచూచు
 12. తనలోనుండిన
 13. తనవారని యాస
 14. తనవారలు పెరవారలు
 15. తనసొమ్మీడేరించక తా మానీనా
 16. తనివి దీరక
 17. తనిసితి నన్నిటాను
 18. తప్పదు తప్పదు
 19. తప్పదోయవే
 20. తప్పించుకొనరానిదిక
 21. త్వమేవ శరణం
 22. తరుణినీయలుకకెంతటిది ఇంతినీ వేళ
 23. తరుణి మేనికిని
 24. తలగరో లోకులు
 25. తలచినవన్నియు
 26. తలచిన హృదయమ్
 27. తలప వెనక
 28. తలపు కామారుతత్త్వముమీద
 29. తలపులోపలితలపు
 30. తలపోత బాతె
 31. తలమేల కులమేల
 32. తహతహలిన్నిటికి
 33. తానెంత బ్రదుకెంత
 34. తానె తానే
 35. తానెట్లున్నాడో తరుణి
 36. తానే కాకెవ్వరు
 37. తానే తెలియవలె
 38. తాపలేక మేడ
 39. తాము స్వతంత్రులు గారు తమయంతను
 40. తారకబ్రహ్మము
 41. తారుకాణ సేసుకొంటే
 42. త్రికరణ శుద్ధిగా
 43. తినరాని కొనరాని
 44. తిరుమలగిరిరాయ
 45. తిరుమలయ్య విందు
 46. తిరువీధుల మెరసీ
 47. తిరువీధుల మెరసీే
 48. తిరువీధు లేఁగీని దేవతలు
 49. తిరొతిరొ జవరాల
 50. తీపనుచు చేదు
 51. తుద సమస్తమును దుర్లభమే
 52. తుదిలేని బంధము
 53. తెప్పగా మర్రాకు
 54. తెల్లవారనియ్యరో
 55. తెలియా చీకటికి
 56. తెలిసి చెప్పేనంటే
 57. తెలియక వూరక
 58. తెలియదెవ్వరికిని
 59. తెలియని వారికి తెరమరుగు
 60. తెలియరాదు మాయాదేహమా
 61. తెలిసిన తెలియుడు
 62. తెలిసితేమోక్షము తెలియకున్న బంధము
 63. తెలిసిన బ్రహ్మోపదేశ
 64. తెలిసినవాడా గాను తెలియనివాడా గాను
 65. తెలిసినవారికి తెరువిదే
 66. తెలిసిన వారికి దేవుండితడే
 67. తెలిసియు నత్యంతదీనుడై
 68. తే శరణం తే
 69. తొక్కనిచోట్లు
 70. తోరణములే దోవెల్లా
 71. తొల్లింటి వలె
 72. తొల్లి కలవే
 73. తొలుబాపపుణ్యాలతోడ
 74. తొల్లియును మఱ్ఱాకు


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |