తీపనుచు చేదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తీపనుచు చేదు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తీపనుచు చేదు తెగదని వెనక బడరాని- | ఆపదలచేత బొరలాడేము గాన ||

చ|| అప్పుదీరినదాకా నలవోకకైనవా- | రెప్పుడును దనవార లేలౌదురు |
అప్పటప్పటికి బ్రియ మనుభవింపుచు మమత | చెప్పినటువలె దాము సేయవలెగాక ||

చ|| పొందైన వారమని పొద్దు వోకకు దిరుగు- | యిందరును దమవార లేలౌదురు |
కందువగు తమకార్యగతులు దీరినదాక | సందడింపుచు బ్రియము జరపవలెగాక ||

చ|| తెగనికర్మము దమ్ము దిప్పుకొని తిరిగాడ | అగడుకోరిచి పెక్కులాడ నేమిటికి |
తగువేంకటేశ్వరుని దలచియిన్నిటా దాము | విగతభయులయి భ్రాంతి విడువవలె గాక ||


tIpanucu cEdu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tIpanucu cEdu tegadani venaka baDarAni- | ApadalacEta boralADEmu gAna ||

ca|| appudIrinadAkA nalavOkakainavA- | reppuDunu danavAra lElauduru |
appaTappaTiki briya manuBaviMpucu mamata | ceppinaTuvale dAmu sEyavalegAka ||

ca|| poMdaina vAramani poddu vOkaku dirugu- | yiMdarunu damavAra lElauduru |
kaMduvagu tamakAryagatulu dIrinadAka | saMdaDiMpucu briyamu jarapavalegAka ||

ca|| teganikarmamu dammu dippukoni tirigADa | agaDukOrici pekkulADa nEmiTiki |
taguvEMkaTESvaruni dalaciyinniTA dAmu | vigataBayulayi BrAMti viDuvavale gAka ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |