అన్నమయ్య పాటలు ఏ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. ఏకతాన వున్నవాడు యిదివో
 2. ఏకాత్మవాదులాల యిందుకేది
 3. ఏ కులజుడైననేమి
 4. ఏగతి నుద్దరించేవో యింతటిమీదట మమ్ము
 5. ఏటికి దలకెద రిందరును
 6. ఏటికి నెవ్వరిపొందు
 7. ఏటికి సత్యాలు
 8. ఏటికే యీ దోసము
 9. ఏటినేను యేటిబుద్ది యెక్కడిమాయ
 10. ఏటిబ్రదుకు యేటిబ్రదుకు
 11. ఏటిమాట లివి విన నింపయ్యనా మది
 12. ఏటివిజ్ఞాన మేటిచదువు
 13. ఏటి సుఖము మరి ఏటి సుఖము
 14. ఏడ వలపేడ మచ్చికేడ
 15. ఏడ సుజ్ఞానమేడ
 16. ఏణనయనలచూపు
 17. ఏదాయనేమి హరి
 18. ఏది కడ దీనికేది
 19. ఏది చూచిన తమకు
 20. ఏది చూచిన నీవే
 21. ఏది చూచినను గడు
 22. ఏది తుద దీనికేది
 23. ఏది నిజంబని యెటువలె నమ్ముదు
 24. ఏదియునులేని దేటిజన్మము
 25. ఏదెస మోxఅము లేదు యెవ్వరికి ననేరు మీ_
 26. ఏదైవము శ్రీపాదనఖమున
 27. ఏ నిన్నుదూరక నెవ్వరి
 28. ఏనోరువెట్టుక నిన్ను నేమని కావుమందును
 29. ఏ పురాణముల నెంత వెదికినా
 30. ఏమంటి వేమంటి
 31. ఏమందురు యీమాటకు నిందరూ నిన్ను
 32. ఏమని నుతించవచ్చు యీతని
 33. ఏమని పొగడేమిదె నీరమణిని
 34. ఏమని పొగడుదు
 35. ఏమని పొగదుదుమే యికనిను
 36. ఏమని వర్ణించునుకో
 37. ఏమరక తలచరో యిదే
 38. ఏమిగల దిందు
 39. ఏమి గలదిందు నెంతకాలంబైన
 40. ఏమి గలిగెను మాకిందువలన
 41. ఏమి చేచే మిక నేము యెంతని దాచుకొందుము
 42. ఏమి చేయుదు నింక నిందిరాధీశ్వరుడా
 43. ఏమిటికి చలము యెందాక
 44. ఏమిఫలము దానిన్నియును
 45. ఏమి బాతి
 46. ఏమియు జేయగవద్దు
 47. ఏమి వలసిన నిచ్చు
 48. ఏమి వొరలేదు యేమి
 49. ఏమిసేతు నమ్మలాల
 50. ఏమిసేతునయ్య
 51. ఏమిసేతు నిందుకు మందేమైన
 52. ఏమిసేతువు దేవదేవ
 53. ఏమి సేయగవచ్చు
 54. ఏమి సేయవచ్చు గర్మమిచ్చినంతేకాని
 55. ఏమి సేయుదు నింక
 56. ఏమిసేయువార మికను
 57. ఏమిసేసిన నీరుణ మెట్టు
 58. ఏమి సేసేమిక నేము
 59. ఏమి సేసేవిచ్చటను
 60. ఏమీ నడుగనొల్ల హెచ్చుకుందు
 61. ఏమీ నెఱగనినా కేడపుణ్యము
 62. ఏమీనెరుగనిమమ్ము నెక్కువసేసి
 63. ఏమైనా నను
 64. ఏమైనా నాడేవారి నేమందును
 65. ఏమొకో చిగురుటధరమున ఎడనెడకస్తూరి నిండెను
 66. ఏమో తెలిసెగాని యీజీవుడు
 67. ఏరీతి నెవ్వరు నిన్ను
 68. ఏల పొద్దులు గడిపే
 69. ఏల పొరలేవులేవే యింత
 70. ఏల మోసపోయిరొకో యెంచి
 71. ఏల రాడమ్మా యింతిరో
 72. ఏలవచ్చీ యేలపోయీ నెందుండీ
 73. ఏల సమకొను సుకృత
 74. ఏల సిగ్గులు
 75. ఏలే యేలే మరదలా
 76. ఏలోకమందున్నా నేమీ లేదు
 77. ఏలోకమున లేడు యింతటిదైవము మరి
 78. ఏవం శ్రుతిమత మిదమేవ
 79. ఏవి నుపాయాలుగావు యెక్కువ భక్తేకానిఅన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |