ఏడ సుజ్ఞానమేడ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏడ సుజ్ఞానమేడ (రాగం: ) (తాళం : )

ఏడ సుజ్ఞానమేడ తెలివి నాకు
బూడిదలో హోమమై పోయ గాలము ||

ఇదె మేలయ్యెడి నాకదె మేలయ్యెడి నని
కదిసియాసచే గడవలేక
యెదురు చూచిచూచి యెలయించి యెలయించి
పొదచాటు మృగమై పోయ గాలము ||

ఇంతట దీరెడి దుఃఖమంతట దీరెడినని
వింతవింత వగలచే వేగివేగి
చింతయు వేదనల జిక్కువడుచు నగ్ని
పొంతనున్న వెన్నయై పోయ గాలము ||

యిక్కడ సుఖము నాకక్కడ సుఖంబని
యెక్కడికైనా నూరి కేగియేగి
గక్కన శ్రీతిరువేంకటపతి గానక
పుక్కిటిపురాణమయి పోయ గాలము ||


EDa suj~jAnamEDa (Raagam: ) (Taalam: )

EDa suj~jAnamEDa telivi nAku
bUDidalO hOmamai pOya gAlamu

ide mElayyeDi nAkade mElayyeDi nani
kadisiyAsacE gaDavalEka
yeduru cUcicUci yelayiMci yelayiMci
podacATu mRugamai pOya gAlamu

iMtaTa dIreDi duHKamaMtaTa dIreDinani
viMtaviMta vagalacE vEgivEgi
ciMtayu vEdanala jikkuvaDucu nagni
poMtanunna vennayai pOya gAlamu

yikkaDa suKamu nAkakkaDa suKaMbani
yekkaDikainA nUri kEgiyEgi
gakkana SrItiruvEMkaTapati gAnaka
pukkiTipurANamayi pOya gAlamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |