అన్నమయ్య పాటలు ప

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. పంకజాక్షులు సొలసిపలికి
 2. పంటల భాగ్యులు
 3. పండియు బండదు
 4. పంతగాడు మిక్కిలి
 5. పంతములాడెదమా
 6. పట్టినచోనే వెదకి
 7. పట్టినదెల్లా
 8. పట్టిన వారల
 9. పట్టరో వీదుల బరువులు వెట్టి
 10. పట్టము గట్టితివింక
 11. పట్టవసముగాని
 12. పటుశిష్టప్రతిపాలకుడ
 13. ప్రతిలేని పూజదల పంగకోటి మణుగులై
 14. పదిలము కోట
 15. పనిమాలినట్టి
 16. పనిలేనిధనవాంఛ
 17. పనివడి యింద్రియాలే
 18. ప్రపన్నులకు
 19. పరగీ నిదివో
 20. పరగుబహుజన్మ
 21. పరదేశిపట్టణమున
 22. పరమజ్ఞానులకు
 23. పరమ పురుష
 24. పరమ పురుష నిరుపమాన
 25. పరమ పురుషుడు గోపాల బాలుడైనాడు
 26. పరమపాతకుడ
 27. పరమ యోగీశ్వరుల
 28. పరమాత్మ నిన్నుగొల్చి
 29. పరమాత్ముడైన హరి
 30. పరమాత్ముని నోరబాడుచును
 31. పరిపూర్ణుడవు నీవు
 32. పరిపూర్ణగరుడాద్రి
 33. పరులకైతే నిదే
 34. పరులసేవలు
 35. పరుసము సోకక పసిడౌనా
 36. పరుసము సోకియు
 37. పరుసమొక్కటే కదా
 38. పలపారగించవమ్మ
 39. ప్రలపనవచనైః
 40. పలికెటి వేదమె
 41. పలుకుతేనియలను
 42. పలుకు దేనెల తల్లి పవళించెను
 43. పలుమరు వుట్ల పండుగను
 44. పలువిచారములేల పరమాత్మనీవు నాకు
 45. పసలేని యీబ్రదుకు
 46. పసిడి చీరవాడావు
 47. పసిడియక్షంతలివె పట్టరో వేగమె రారో
 48. పసులు గాచేటి
 49. ప్రాణనాయకుడు
 50. ప్రాణులనేరమి
 51. పాటించి నమ్మిన వారి భాగ్యముగాదా
 52. పాటెల్లా నొక్కచో నుండు
 53. పాడేము నేము
 54. పాడరే సోబనాలు
 55. పాపపుణ్యముల పక్వ
 56. పాపపుణ్యముల రూపము
 57. పాపపుణ్యముల రూపము దేహమిది దీని
 58. పాపినైన నాపాల
 59. పాపములే సంబళమెపుడూ
 60. పాపమెరంగని
 61. పాప మెఱగను పుణ్యఫల మెఱగను
 62. పాయక మతినుండి
 63. పాయని కర్మంబులె
 64. పాయపుమదములబంధమా
 65. పారకుమీ వోమనసా
 66. పారితెంచి యెత్తివేసి
 67. పాలదొంగవద్ద
 68. పిడికిట తలంబ్రాల
 69. పిల్ల గ్రోవి
 70. పిలువా గదరే
 71. పిలువరే కృష్ణుని పేరుకొని యింతటాను పొలసి యారగించే పొద్దాయ నిపుడు ॥పల్లవి॥ వెన్నలారగించఁబోయి వీదులలోఁ దిరిగీనో యెన్నరాని యమునలో యీఁదులాడీనో సన్నల సాందీపనితో చవఁగబోయినాఁడో చిన్నవాఁడాకలి గొనె చెలులాల యిపుడు ॥పిలు॥ మగువల కాఁగిళ్ల మఱచి నిద్దిరించీనో సొగిసి యావులఁ గాచే చోట నున్నాఁడో యెగువ నుట్లకెక్కి యింతులకుఁ జిక్కినాఁడో సగము వేఁడికూరలు చల్లనాయ నిపుడు ॥పిలు॥ చెంది నెమలి చుంగుల సింగారుంకొనీనో ఇందునే దేవరవలె ఇంటనున్నాఁడో అందుపు శ్రీవేంకటేశుఁ డాడివచ్చె నిదె వీఁడె విందుల మాపొత్తుకు రా వేళాయ నిపుడు ॥పిలు॥
 72. పుండు జీవులకెల్ల
 73. పుట్టించేవాడవు నీవే
 74. పుట్టినట్టె వున్న వాడ పోలేదు రాలేదు
 75. పుట్టుగులమ్మీ భువి
 76. పుట్టుమాలినబరుబోకివి
 77. పుట్టుభోగులము నేము
 78. పుడమి నిందరి
 79. పురుషుండని శ్రుతి
 80. పురుషోత్తమ నీవే
 81. పురుషోత్తముడ నీవు పురుషాధముడ నేను
 82. పురుషోత్తముడ నీవే పుణ్యము గట్టుక నన్ను
 83. పులుగు చెప్పెడి నదె పొంచి మాగురుడు నీకు
 84. పూచిన యీదేహము పువ్వుగాని పిందెగాని
 85. పృథుల హేమ
 86. పెంచబెంచ మీద
 87. పెంచి తమపెట్టుజెట్టు పెరికివేయ రెవ్వరు
 88. పెక్కులంపటాల
 89. పెట్టిననీ వెఱుగుదు పెనుదిక్కు
 90. పెద్దలు మీరంతేసి
 91. పేరంటాండ్లు పాడరే
 92. పెరిగినాడు చూడరో
 93. పెరుగపెరుగ బెద్దలుగాగ
 94. పెట్టిననీ వెఱుగుదు
 95. పొడగంటిమయ్య మిమ్ము పురుషోత్తమా
 96. పొడవైన శేషగిరి
 97. పొత్తుల మగడవు
 98. పొదలె నిండు కళల
 99. పొద్దికనెన్నడు వొడచునొ పోయిన చెలిరాదాయను
 100. పొరి నీకును
 101. పొలతి జవ్వనామున
 102. పోయం గాలము
 103. పోయ గాలం
 104. పోయగాలం బడవికిగాయు
 105. పోయబోయ గాలమెల్ల
 106. పోయబోయ గాలమెల్ల పూట పూటకు
 107. పోరాక పోయి
 108. పోరొ పోరొ
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |