పాపపుణ్యముల పక్వ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పాపపుణ్యముల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పాపపుణ్యముల పక్వ మిదెరుగను | నా పాలిటి హరి నమో నమో ||

చ|| మానస వాచక కర్మంబుల | తానకముగ నీ దాసుడను |
పూని త్రిసంధ్యల భోగ భాగ్యముల | నానా గతులను నమో నమో ||

చ|| వలనుగ జాగ్రద్స్వప్న సుషుప్తుల | ఇలలో నీకే హితభటుడ |
వెలుపల లోపల వేళావేళల | నలినాక్ష నీకె నమో నమో ||

చ|| పుట్టుక తొలుతను పుట్టిన మీదట | అట్టె నీ శరణాగతుడ |
గట్టిగ శ్రీ వేంకటపై నీకృప | నట్ట నడుమైతి నమో నమో ||


pApapuNyamula (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| pApapuNyamula pakva mideruganu | nA pAliTi hari namO namO ||

ca|| mAnasa vAcaka karmaMbula | tAnakamuga nI dAsuDanu |
pUni trisaMdhyala BOga BAgyamula | nAnA gatulanu namO namO ||

ca|| valanuga jAgradsvapna suShuptula | ilalO nIkE hitaBaTuDa |
velupala lOpala vELAvELala | nalinAkSha nIke namO namO ||

ca|| puTTuka tolutanu puTTina mIdaTa | aTTe nI SaraNAgatuDa |
gaTTiga SrI vEMkaTapai nIkRupa | naTTa naDumaiti namO namO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Papa-Punyamula


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |