అన్నమయ్య పాటలు న

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అన్నమయ్య పాటలు, "న" అక్షరంతో మొదలవునవి[మార్చు]

మిగిలిన పాటల కోసం ఈ పేజి చివర ఉన్న లింకులు చూడండి

 1. నంతలే చొచ్చితిగాని సరకు గాననైతి
 2. నంద నందన
 3. నందకధర
 4. నగధర నందగోప
 5. నగవులు నిజమన
 6. నగు మొగము తోడి
 7. నగుబాట్లబడేనాజిహ్వా
 8. నడువరో జడియక
 9. నదులొల్లవు
 10. నటనల భ్రమయకు
 11. నన్ను నింతగా గడించి నాయమా దిగవిడువ
 12. నన్ను నెవ్వరు గాచేరు నాటిపగెంతురుగాక
 13. నమామ్యహం మానవ
 14. నమామ్యహం మానవసింహం
 15. నమిత దేవం
 16. నమ్మిన దొకటే నాకు నీశరణము
 17. నమో నమో జగదేకనాథ
 18. నమో నమో దశరథ
 19. నమో నమో దానవవినాశక
 20. నమో నమో రఘుకుల
 21. నమో నమో లక్ష్మీ నరసింహా
 22. నమో నారాయణ నావిన్నపమిదివో
 23. నమో నారాయణాయ
 24. నమో నారాయణాయ సగుణ
 25. నరసింహ రామకృష్ణ
 26. నరులాల మునులాల
 27. నరులారా నేడువో
 28. నల్లని మేని
 29. నవనారసింహా
 30. నవనీతచోర
 31. నవనీతచోర నమో నమో
 32. నవరసములదీ
 33. నవరూప ప్రహ్లాద
 34. నవ్వవే యెక్కడి
 35. నాలం వా
 36. నానాటి బదుకు నాటకము
 37. నానాదిక్కుల
 38. నారాయణతే
 39. నాకు నందు కేమివోదు నన్ను నీ వేమి చూచేవు
 40. నారాయణాచ్యుతానంత గోవింద హరి
 41. నారాయ ణాచ్యుతానంత గోవిందా
 42. నారాయణ నీనామమెగతి
 43. నారాయణ నీనామము
 44. నారాయణాయ నమో
 45. నారాయణుడీతడు నరులాల
 46. నాపాలిఘన దైవమవు
 47. నాటకమింతా
 48. నామోము చూచిచూచి
 49. నాటికి నాడే
 50. నాటికి నాడు
 51. నాతప్పు లోగొనవే
 52. నిత్య పూజలివిగో నెరిచిన నోహో
 53. నిత్యాయ విబుధసంస్తుత్యాయ
 54. నిత్యాత్ముడై యుండి
 55. నిత్యానంద ధరణీధర
 56. నిత్య సుఖానంద
 57. నిత్యులు ముక్తులు
 58. నిలుపుటద్దములోన
 59. నిలు నిలు దగ్గరకు
 60. నిచ్చనిచ్చ సోబనాలు
 61. నిగమనిగమాంతవర్ణిత
 62. నిముషమెడతెగక హరి
 63. నిజమో కల్లో
 64. నిక్కించీ గర్ణములు
 65. నిన్ను దూరక
 66. నిన్నుదలచి నీపేరు
 67. నిన్నుబాసినయట్లు
 68. నిందలేని పతివిదె
 69. నిండు మనసే
 70. నీమహత్త్వంబు లోనికి
 71. నీకేమయ్య నీకు
 72. నీకేల భయము
 73. నీకథామృతము
 74. నీదాసుల భంగములు
 75. నీమహి మది యెంత నీవు చేసేచేత లెంత
 76. నీమహిమో నాలోన
 77. నీదాస్యమొక్కటే నిలిచి నమ్మగలది
 78. నీయంతటివా రెవ్వరు నీకు నెదురేది యెందు
 79. నీయంతవారు గారు నిండుసామర్థ్యము లేదు
 80. నీయాధీనము లింతే నిఖిలప్రపంచమును
 81. నీవెంత నేనెంత నీకు నాకు నెంతదవ్వు
 82. నీ విభుడు
 83. నీవే నేరవుగాని
 84. నీవే కావింక
 85. నీవే మూలమువో
 86. నీవుదేవుడవు
 87. నీవేకాని యింక
 88. నీవేకా చెప్పజూప
 89. నీవేల సిగ్గుపడేవు
 90. నీ వేలికవు
 91. నీవేమి సేతువయ్య
 92. నీవెరగనిది లేదు
 93. నీవనగ నొకచోట
 94. నీపాపమే కాదు
 95. నీరువట్టు గొన్నవేళ
 96. నీయాజ్ఞ దలమోచి
 97. నీయంత వాడనా
 98. నీయంతటివారెవ్వరు
 99. నూతులు దవ్వగబోతే బేతాళములు పుట్టె
 100. నెయ్యని పోసుకోరాదు
 101. నెయ్యములలో నేరెళ్ళో
 102. నెరవాది సాహసులు
 103. నెలత చక్కదనమే
 104. నెలమూడు శోభనాలు
 105. నేడు దప్పించుకొంటేను నేరుపున్నదా
 106. నే ననగా నెంతవాడ నెయ్యపుజీవులలోన
 107. నేనెంత చిన్ననైనా
 108. నేనెంత నీవెంత
 109. నేనెంతవాడను
 110. నేనెందువోయె తానెందువోయీ
 111. నేనెయనగనేలా నీ మనసూ
 112. నేనే బ్రహ్మము కోనేరము॥ నేము
 113. నే నేమిసేయుదును
 114. నే నొక్కడ లేకుండితే నీకృపకు బాత్ర మేది
 115. నేరిచిబ్రదికేవారు
 116. నేర్పుకంటె బెన్నిధి
 117. నేరుపరి ననుకోను
 118. నేల మిన్ను
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |