నమామ్యహం మానవసింహం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నమామ్యహం మానవసింహం (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నమామ్యహం మానవసింహం | ప్రమదాంక మహోబల నరసింహం ||

చ|| దానవదైత్య విదారణ సింహం | నానాయుధకర నరసింహం |
భూనభోంతరాళ పూరిత సింహం | ఆనన వహ్నిలయాంతక సింహం ||

చ|| ప్రళయ నృసింహం బహుముఖ సింహం | సలలిత గరుడాచల సింహం |
కులిశ నఖరముఖ ఘోషిత సింహం | తిలకిత బహు రవిదీపిత సింహం ||

చ|| శాంత నృసింహం శౌర్య నృసింహం | సంతత కరుణా జయసింహం |
కాంతం శ్రీవేంకటగిరి సింహం | చింతిత ఘన సంసిద్ధ నృసింహం ||


namAmyahaM mAnavasiMhaM (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| namAmyahaM mAnavasiMhaM | pramadAMka mahObala narasiMhaM ||

ca|| dAnavadaitya vidAraNa siMhaM | nAnAyudhakara narasiMhaM |
BUnaBOMtarALa pUrita siMhaM | Anana vahnilayAMtaka siMhaM ||

ca|| praLaya nRusiMhaM bahumuKa siMhaM | salalita garuDAcala siMhaM |
kuliSa naKaramuKa GOShita siMhaM | tilakita bahu ravidIpita siMhaM ||

ca|| SAMta nRusiMhaM Saurya nRusiMhaM | saMtata karuNA jayasiMhaM |
kAMtaM SrIvEMkaTagiri siMhaM | ciMtita Gana saMsiddha nRusiMhaM ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |