అన్నమయ్య పాటలు చ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అన్నమయ్య పాటలు, "చ" అక్షరంతో మొదలవునవి[మార్చు]

మిగిలిన పాటల కోసం ఈ పేజి చివర ఉన్న లింకులు చూడండి

 1. చంచలపడగ వద్దు సారె సారె గోరవద్దు
 2. చందమామ రావో
 3. చక్కని తల్లికి చాంగుభళా తన
 4. చక్కని మానిని
 5. చక్కదనముల వారసతులార
 6. చక్రమా హర
 7. చదివితి దొల్లి
 8. చదివెబో ప్రాణి సకలము
 9. చదువులోనే హరిని
 10. చల్లనై కాయగదో చందమామ
 11. చలపాది రోగమీ
 12. చవినోరికేడ బెట్టు
 13. చాటెద నిదియే సత్యము సుండ
 14. చాలదా బ్రహ్మమిది
 15. చాలదా మాజన్మము
 16. చాలదా హరి నామ
 17. చాలదా హరిసంకీర్తనాంగల
 18. చాల నొవ్విసేయునట్టి జన్మమేమి
 19. చాలు చాలు నీ జాజర
 20. చాలుచాలును భోగసమయమున మైమఱపు
 21. చాలునిదే నావిరతి సకసామ్రాజ్యమ
 22. చింతలు రేచకు మమ్ము చిత్తమా నీవు
 23. చింతాపరంపరలు
 24. చిక్కువడ్డపనికి జేసినదే చేత
 25. చిక్కువడ్డపనికి జేసినదే చేత
 26. చిత్తగించి రక్షించు శ్రీహరి నీవ
 27. చిత్తగించుమిదె చెలియ
 28. చిత్తజ గరుడ నీకు
 29. చిత్తజగరుడ శ్రీనరసింహ
 30. చిత్తజు వేడుకొనరే చెలియలా
 31. చిత్త మతిచంచలము
 32. చిత్తములో నిన్ను
 33. చిత్తమెందుండెనో యంటా
 34. చిత్తమో కర్మమో జీవుడో
 35. చిన్ని శిశువు
 36. చిరంతనుడు శ్రీవరుడు
 37. చీ చీ వివేకమా చిత్తపువికారమా
 38. చీచీ వోబదుకా సిగ్గులేనిబదుకా
 39. చూచితి దనసరిత సుద్దు
 40. చూచే చూపొకటి సూటి
 41. చూడ జూడ మాణిక్యాలు
 42. చూడరమ్మ సతులారా
 43. చూడరమ్మ యిటువంటి
 44. చూడరమ్మా చెలులాల సుదతి
 45. చూడరెవ్వరు దీనిసోద్యంబు
 46. చూడవమ్మ యశోదమ్మ
 47. చూడవయ్య నీసుదతి
 48. చూడ వేడుకలు సొరిది నీమాయలు
 49. చూడు డిందరికి సులభుడు
 50. చూతమే యీ సంతోసాలు
 51. చూపజెప్పగలభక్తసుజనుడవు మాకు
 52. చెక్కిటి చే యిక
 53. చెదరక వెలుగే
 54. చెప్పినంతపని
 55. చెప్పినంతపని నేజేయగలవాడ
 56. చెప్పుడు మాటలే చెప్పుకొనుటగాక
 57. చెలగి నా కిందుకే చింతయ్యీని
 58. చెల్ల నెక్కికొంటివిగా
 59. చెల్లబో తియ్యనినోర జే దేటికి యి
 60. చెల్లబో యీజీవు లిల జేసినపాప మెంతో
 61. చెలి నీవు మొదలనే
 62. చెలి నేడు తా నేమి
 63. చెలి పలుగోకులే
 64. చెలి మమ్ము
 65. చెలియరో నీవే కదే
 66. చెలియా నాకు నీవు
 67. చెల్లుగా కిట్టు నీకే
 68. చెల్లునంటా వచ్చివచ్చి
 69. చెలులారా చూడరే యీ
 70. చెలులాల యీమేలు
 71. చేకొనువారికి చేరువిదే పైకొనిజీవులభాగ్యమిదే
 72. చేకొంటి నిహమే
 73. చేరి కొల్వరో యీతడు శ్రీదేవుడు
 74. చేరి మొక్కరో నరులు
 75. చేరి యశోదకు శిశు వితడు
 76. చేతులెత్తి మొక్కరమ్మ చేరి
 77. చేపట్టి మమ్ము గావు
 78. చేసినట్టే సేసుగాక చింత మాకేలా


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |