చాలు చాలు నీ జాజర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చాలు చాలు నీ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చాలు చాలు నీ జాజర నన్ను | జాలి బరచేనీ జాజర ||
చ|| వలపు వేదనల వాడెమ యీ- | తలనొప్పుల చే దలకేను |
పులకల మేనితో బొరలేను కడు | జలిగొని చల్లకు జాజర ||
చ|| ఒల్లని నినుగొని వుడికేను నీ- | చిల్లర చేతుల జిమిడేను |
కల్లగంద వొడిగా గేనుపై | జల్లకు చల్లకు జాజర ||
చ|| తివిరి వేంకటాధిప నేను నీ- | కవుగిట కబ్బితిగడు నేను |
రవరవ చమట గరగినేడు యిదె | చవులాయెను నీ జాజర ||


Chaalu chaalu nee (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cAlu cAlu nI jAjara nannu | jAli baracEnI jAjara ||
ca|| valapu vEdanala vADema yI- | talanoppula cE dalakEnu |
pulakala mEnitO boralEnu kaDu | jaligoni callaku jAjara ||
ca|| ollani ninugoni vuDikEnu nI- | cillara cEtula jimiDEnu |
kallagaMda voDigA gEnupai | jallaku callaku jAjara ||
ca|| tiviri vEMkaTAdhipa nEnu nI- | kavugiTa kabbitigaDu nEnu |
ravarava camaTa garaginEDu yide | cavulAyenu nI jAjara ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

ChaluChaluNIJajara_SR


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |