అన్నమయ్య పాటలు ఇ

వికీసోర్స్ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

అన్నమయ్య పాటలు, "ఇ" అక్షరంతో మొదలవునవి[మార్చు]

మిగిలిన పాటల కోసం ఈ పేజి చివర ఉన్న లింకులు చూడండి

 1. ఇచ్చలో గోరేవల్లా ఇచ్చేధనము
 2. ఇందరికి న భయంబులిచ్చ
 3. ఇందాకా నెఱగనైతి నిక
 4. ఇందరివలె జూడకు
 5. ఇందిర వడ్డించ
 6. ఇందిరా రమణుదెచ్చి
 7. ఇందిరాధిపునిసేవ
 8. ఇందిరానాథు డిన్నిటి
 9. ఇందిరాపతిమాయలు
 10. ఇందిరానాయక యిదివో
 11. ఇందిరానామ మిందరికి
 12. ఇందుకంటే మరి యికలేదు హితోపదేశము వోమనసా
 13. ఇందుకేపో వెరగయ్యీ నేమందును
 14. ఇందులో మొదలికర్త యెవ్వడు లేడుగాబొలు
 15. ఇందులోనే కానవద్దా
 16. ఇందుమీద సతిభావ
 17. ఇందు నుండి మీకెడలేదు
 18. ఇందునుండ మీకెడ
 19. ఇందునందు దిరుగుచు
 20. ఇందుకేకాబోలు నీవు
 21. ఇందుకేనా విభుడు
 22. ఇందుకేపోవెరగయ్యీ
 23. ఇందుకుగా నాయెరగమి
 24. ఇందుకొరకె యిందరును
 25. ఇంకనేల వెరపు
 26. ఇంకానేల చలము
 27. ఇంతకంటే ఘనమిక
 28. ఇంత సేసెబో దైవ
 29. ఇంతట: గావగదే
 30. ఇంతయు నీమాయామయ
 31. ఇంతే మరేమిలేదు
 32. ఇంతేసి మతకాలు
 33. ఇంతేసి సేవలు
 34. ఇంతులాల చూడరమ్మ
 35. ఇదిగాక సౌభాగ్య మిదిగాక తపము మఱి
 36. ఇదిగో మా యజ్ఞాన
 37. ఇదివొ సంసార
 38. ఇదివో సుద్దులు
 39. ఇదె నీ కన్నుల
 40. ఇదియే సులభము
 41. ఇదియే మర్మము హరి
 42. ఇదియె నాకు మతము
 43. ఇదియే సాధన
 44. ఇదియే వేదాంత
 45. ఇదియే రమయోగ
 46. ఇద్దరి భావములును
 47. ఇద్దరి తమకము
 48. ఇద్దరి కిద్దరే సరి
 49. ఇద్దరి గూరిచితిమి
 50. ఇద్దరు జాణలేమీరు యెంచి
 51. ఇద్దరు నొకటే యెప్పుడును
 52. ఇదే శిరసు మాణిక్యమిచ్చి పంపె నీకు
 53. ఇతనికంటే నుపాయ మిక లేదు
 54. ఇతనికంటె ఘనులిక లేరు
 55. ఇతర చింత లిక నేమిటికి
 56. ఇతరదేవతల కిది గలదా
 57. ఇతరములిన్నియు నేమిటికి
 58. ఇతరులకు నిను నెరగతరమా
 59. ఇంతేపో వారివారిహీనాధికములెల్ల
 60. ఇప్పుడిటు కలగంటి నెల్లలోకములకు
 61. ఇప్పుడిటు విభుబాసి
 62. ఇట మీద కడమెల్లా
 63. ఇట్టి ప్రతాపముగల యీతని దాసులనెల్ల
 64. ఇట్టి ముద్దులాడి బాలు డేడవాడు వాని
 65. ఇట్టి నాస్తికులమాట యేమని సమ్మెడి దిక
 66. ఇట్టి భాగ్యము
 67. ఇట్టి జ్ఞానమాత్రమున
 68. ఇట్టి విందు గంటివా
 69. ఇట్టిప్రతాపము గల
 70. ఇటు గరుడని నీ
 71. ఇటువంటి దాన
 72. ఇటువంటివాడు తాను
 73. ఇటువలెపో సకలము
 74. ఇటుగన సకలోపాయము
 75. ఇహము బరము జిక్కె నీతనివంక
 76. ఇహమేకాని యిక
 77. ఇహమెట్టిదో పరమెట్టిదో
 78. ఇహమును బరమును
 79. ఇహపరములకును ఏలికవు
 80. ఇన్నాళ్ళు నందునందు
 81. ఇన్ని దేహముల బుట్టి యేమిగంటిమి
 82. ఇన్నిటి మూలంబీశ్వరుడాతన
 83. ఇన్నిటా ఘనుడు
 84. ఇన్ని చేతలును
 85. ఇన్ని జన్మములేటికి
 86. ఇన్నిచదువనేల ఇంత
 87. ఇన్నిలాగులచేత లివియపో
 88. ఇన్నినేతలకు నిది
 89. ఇన్నిరాసుల యునికి
 90. ఇన్నిట నింతట
 91. ఇన్నిటికి బ్రేరకుడు
 92. ఇన్నిటికి మూలము
 93. ఇన్నియు గలుగుటేజన్మమున
 94. ఇన్నియు ముగిసెను
 95. ఇలయును నభమును
 96. ఇలువేల్పితడే
 97. ఇరవగువారికి
 98. ఇరవైనయట్టుండు
 99. ఇసుక పాతర
 100. ఇతడే పరబ్రహ్మ మిదియె
 101. ఇతడొకడే సర్వేశ్వరుడు
 102. ఇతడుచేసినసేత
 103. ఇతనికంటే ఘనులు
 104. ఇతర దేవతల
 105. ఇతర ధర్మము లందు
 106. ఇతరచింత లేక
 107. ఇతరమెరుగ గతి
 108. ఇతరము లిన్నియు
 109. ఇతరు లేమెరుగుదు
 110. ఇతరులకు నిను
 111. ఇత్తడి బంగారుసేయ
 112. ఇవి సేయగ
 113. ఇయ్య కొంటి





అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |