అన్నమయ్య పాటలు వ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మిగిలిన పాటల కోసం ఈ పేజి చివర ఉన్న లింకులు చూడండి

 1. వందే వాసుదేవం
 2. వందేహం జగద్వల్లభం
 3. వట్టిమోపు మోయనేల వడి ములుగగనేల
 4. వట్టియాసలకు లోనై
 5. వద్దే గొల్లెత
 6. వద్దు నన్ను జెనకకుర
 7. వననిధి గురిసినవాన
 8. వనిత పాలికిని
 9. వనిత భాగ్యంబు
 10. వనితలకు బతికి
 11. వలచి పైకొనగరాదు
 12. వలచిన పతివాడే
 13. వలచుటే దోసమా
 14. వలదన నొరులకు
 15. వలదననొరులకు వశమటవే
 16. వలదన నొరులకు వసమటవే
 17. వలపు తొలకరించె
 18. వలపు లధికము
 19. వలపేడ గలిగెనె
 20. వలవని మోహావస్థల
 21. వలెననువారిదె
 22. వాడల వాడల వెంట
 23. వాడివో వీడివో హరి వలసిన వారికెల్లా
 24. వాడె వేంకటాద్రిమీద
 25. వాడె వేంకటేశుడనేవాడె
 26. వాడెవో ప్రహ్లాదవరదుడు
 27. వాడే వాడే
 28. వాదులేల చదువులు
 29. వాసివంతు విడిచినవాడే
 30. వింతలేల సేసేవే
 31. విచ్చన విడినె
 32. విచ్చలవిదై
 33. విచారించు హరి నావిన్నప మవధరించు
 34. విచ్చేయరాదా వెలది
 35. విచ్చేయవమ్మా
 36. విజాతులన్నియు వృథా
 37. విడుమనవో రోలు
 38. విడువరా దెంతైనా వెఱ్రివాడైన నీకు
 39. విడువవిడువనింక
 40. విధినిషేధములకు
 41. విన్నపాలు వినవలె వింత వింతలు
 42. వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ
 43. విన్నవించితిమి
 44. వినుడిదె రఘుపతి
 45. విభుడ వింతటికి వెరపుతో ననుగావు
 46. విరహపు రాజదె విడిదికి రాగా
 47. విరహాన బడలెను
 48. విరహ మొక్కందమాయ
 49. విఱిగిరి దానవవీరు
 50. వివరముమాలినట్టివెర్రిదేహి తొల్లి
 51. వివేకమెఱుగనివెఱ్ఱులముగాక
 52. వివేకించ వేళ లేదు విజ్ఞానమార్గమందు
 53. విశ్వప్రకాశునకు
 54. విశ్వరూపమిదివో విష్ణురూపమిదివో
 55. విష్ణుడే ఇంతానని
 56. విష్ణు దేవు పాదములే
 57. వీడివో యిదె
 58. వీడె వీడె కూచున్నాడు
 59. వీధుల వీధుల విభుడేగేనిద
 60. వీణ వాయింఛనే
 61. వీనిజూచియైన
 62. వైష్ణవులుగానివార
 63. వెట్టిమోపువంటిమేను
 64. వెట్టి వలపు
 65. వెడమంత్ర మికనేల
 66. వెదకిన నిదియే
 67. వెనక ముందరికి
 68. వెనకేదో ముందరేదో వెఱ్రి నేను నా
 69. వెన్నలుదొంగిలునాటివెఱ్రివా నీవు
 70. వెన్నవట్టుక నేయి
 71. వెఱతు వెఱతు
 72. వెరపులు నొరపులు
 73. వెరవకు మనసా
 74. వెఱవకు మనసా
 75. వెఱ్రిదెలిసి రోకలి వెస జుట్టుకొన్నట్టు
 76. వెఱ్రి మానుప రెవ్వరు వేదురు నాయంత విడువదు
 77. వెర్రివాడ వెర్రివాడ వినియు గనియు మర
 78. వెర్రివాడు వెర్రిగాడు
 79. వెఱ్రివారి దెలుపుటవేవేలు సుకృతము
 80. వెలయునిన్నియును
 81. వెలయు నీ
 82. వెలికీ వెళ్ళడు
 83. వెలుపలెల్ల తనలోనుగాక
 84. వేంకటాద్రి విభునిబాసి
 85. వేంకటగిరి గోవిందుడా
 86. వేడుకొందామా
 87. వేదం బెవ్వని
 88. వేదన బొరలే
 89. వేదములే నీ
 90. వేదవేద్యులు
 91. వేఱొకచోట లేడు వీడివో హరి
 92. వేవేలచందాల
 93. వేవేలు బంధములు విడువ ముడువబట్టె
 94. వేసరకు వీ డేల యనకుము విడువ నిన్నిక శరణు చొచ్చితి
 95. వేసరించేదానగాను
 96. వేసరితిమెట్ల
 97. వేళగాదు సిగ్గులకు
/2011/01/annamayya-samkirtanalukrishna_19.html
/2011/01/annamayya-samkirtanalukrishna.html