విచ్చేయరాదా వెలది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
విచ్చేయరాదా వెలది (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| విచ్చేయరాదా వెలది కడకు నీవు | యిచ్చ నాసపడు వారి నెలయించదగునా ||

చ|| నిలిచి నిలిచి నీకు నిక్కి యెదురు చూచీని | వలచిన సతి నీవు వచ్చేవంటా |
మలసి మలసి నీ మాటలే ఆలకించీని | యెలమి నేమని యానతిత్తువో యనుచు ||

చ|| చిమ్మి చిమ్మి నీ యింటికి చేతులే చాచీని | తెమ్మల ఆసన్న నీవు తెలుతు వంటా |
కుమ్మరించి గుట్టుమాని నవ్వీని | పమ్మినీవు తన కొంగు పట్టుదువో యనుచు ||

చ|| పూచి పూచి నీ వద్దికి పొలతుల నంపీని | యేచక నీ విప్పుడిట్టె యేలుదు వంటా |
రేచి రేచి వలపుల రేసువాయ గూడితివి | దాచెను శ్రీ వేంకటేశ తమక మేలనుచు ||


viccEyarAdA veladi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| viccEyarAdA veladi kaDaku nIvu | yicca nAsapaDu vAri nelayiMcadagunA ||

ca|| nilici nilici nIku nikki yeduru cUcIni | valacina sati nIvu vaccEvaMTA |
malasi malasi nI mATalE AlakiMcIni | yelami nEmani yAnatittuvO yanucu ||

ca|| cimmi cimmi nI yiMTiki cEtulE cAcIni | temmala Asanna nIvu telutu vaMTA |
kummariMci guTTumAni navvIni | pamminIvu tana koMgu paTTuduvO yanucu ||

ca|| pUci pUci nI vaddiki polatula naMpIni | yEcaka nI vippuDiTTe yEludu vaMTA |
rEci rEci valapula rEsuvAya gUDitivi | dAcenu SrI vEMkaTESa tamaka mElanucu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |