అన్నమయ్య పాటలు హ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అన్నమయ్య పాటలు, "హ" అక్షరంతో మొదలవునవి[మార్చు]

మిగిలిన పాటల కోసం ఈ పేజి చివర ఉన్న లింకులు చూడండి

 1. హరి కృష్ణ మేలుకొను ఆదిపురుషా
 2. హరి గొలిచియు మరీ
 3. హరి గోవిందా హరి గోవిందా
 4. హరిదాసుడై మాయల
 5. హరిదాసులతోడ నల్పులు సరెననరాదు
 6. హరిదాసుండగుటే యది
 7. హరినామము కడు నానందకరము
 8. హరి నీయనుమతో ఆది
 9. హరి నీవే బుద్ధిచెప్పి
 10. హరి నీవె సర్వాత్మకుడవు
 11. హరినెరుగనిపుణ్య మంటేరుగాన
 12. హరిభక్తివోడ యెక్కినట్టివారలే కాని
 13. హరి యవతారమే ఆతండితడు
 14. హరి యవతార మీతడు
 15. హరియే ఎరుగును
 16. హరి రసమా విహారి
 17. హరివారమైతిమి మమ్మవు
 18. హరివారమైతిమి మ మ్మవుగాదనగరాదు
 19. హరి శరణాగతి యాతుమది
 20. హిన దశలు బొందిఅన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |