హరిదాసులతోడ నల్పులు సరెననరాదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
హరిదాసులతోడ (రాగం:ధన్నాసి ) (తాళం : )

హరిదాసులతోడ నల్పులు సరెననరాదు
గురుడు శిష్యుడుననే గుఱిదప్పుగానా

కోరి ముత్యపుజిప్పల గురిసినవానయు
సారె బెమ్కులలోవాన సరియౌనా
శ్రీరమణు డిన్నిటాను జేరియుంటే నుండెగాక
సారెకు బాత్రాపాత్రసంగ తంతా లేదా

మలయాద్రి మాకులును మహిమీదిమాకులును
చలమున నెంచిచూడ సరియౌనా
అలరి దేవుడు అంతర్యామియైతే నాయగాక
తెలియగ క్షేత్రవాసి దిక్కులందు లేదా

అమరులజన్మములు నసురలజన్మములు
బమళి బుట్టినంతలో సరియౌనా
అమరి శ్రీవేంకటేశు డాతుమైతే నాయగాక
తమితో నధికాతిభేదములు లేవా


Haridaasulatoda (Raagam: ) (Taalam: )

Haridaasulatoda nalpulu sarenanaraadu
Gurudu sishyudunanae gu~ridappugaanaa

Kori mutyapujippala gurisinavaanayu
Saare bemkulalovaana sariyaunaa
Sreeramanu dinnitaanu jaeriyumtae numdegaaka
Saareku baatraapaatrasamga tamtaa laedaa

Malayaadri maakulunu mahimeedimaakulunu
Chalamuna nemchichooda sariyaunaa
Alari daevudu amtaryaamiyaitae naayagaaka
Teliyaga kshaetravaasi dikkulamdu laedaa

Amarulajanmamulu nasuralajanmamulu
Bamali buttinamtalo sariyaunaa
Amari sreevaemkataesu Daatumaitae naayagaaka
Tamito nadhikaatibhaedamulu laevaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |