అన్నమయ్య పాటలు ఎ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అన్నమయ్య పాటలు, "ఎ" అక్షరంతో మొదలవునవి[మార్చు]

మిగిలిన పాటల కోసం ఈ పేజి చివర ఉన్న లింకులు చూడండి

 1. ఎండగాని నీడగాని యేమైనగాని
 2. ఎండలోనినీడ యీమనసు
 3. ఎంతగాలమొకదా
 4. ఎంత చదివి చూచిన నీతడే ఘనముగాక
 5. ఎంత చదివిన నేమి
 6. ఎంతచుట్టమో
 7. ఎంతచేసిన తనకేది
 8. ఎంత జాణరో యీకలికి
 9. ఎంతటి వాడవు నిన్నేమని
 10. ఎంతటివారలు నెవ్వరును
 11. ఎంతనేర్చెనే ఈ కలికి
 12. ఎంతపాపకర్మమాయ యెంతవింతచింతలాయ
 13. ఎంత బాపనా సోద మింత గలదా
 14. ఎంత బోధించి
 15. ఎంత భక్తవత్సలుడ విట్టుండవలదా
 16. ఎంతమాత్రమున నెవ్వరు దలచిన
 17. ఎంత మానుమన్న జింతలేల
 18. ఎంత మీదు కట్టెనో
 19. ఎంతమోహమో నీకీ ఇంతి
 20. ఎంత లేదు చిత్తమా
 21. ఎంత వనికోకాని
 22. ఎంతవిచారించుకొన్నా నిదియే
 23. ఎంతవిభవము గలిగె
 24. ఎంతసేయగలేదు యిటువంటివిధి
 25. ఎంతసేసినా నెడయకే
 26. ఎంతైన దొలగవై తేదైన
 27. ఎందరితో బెనగేను యెక్కడని పొరలేను
 28. ఎందరివెంట నెట్ల దిరుగవచ్చు
 29. ఎందరు సతులో యెందరు
 30. ఎందరైన గలరు నీ కింద్రచంద్రాదిసురలు
 31. ఎందాక నేచిత్త మేతలపో
 32. ఎందు జూచిన దనకు
 33. ఎందు నీకు బ్రియమో
 34. ఎందు బొడమితిమో యెఱుగము
 35. ఎక్కగా రాగా రాగా
 36. ఎక్కడ చూచిన వీరే యింటింటిముంగిటను
 37. ఎక్కడ చొచ్చెడి దీభవమేదియు
 38. ఎక్కడనున్నా నీతడు
 39. ఎక్కడా నెఱుగమమ్మ యిటువంటి
 40. ఎక్కడిదురవస్థ లేటిదేహము లోన
 41. ఎక్కడి నరకము ఎక్కడిమృత్యువు
 42. ఎక్కడ నున్నారో సురలెవ్వరు భూమికి దిక్కో
 43. ఎక్కడి కంసుడు యిక
 44. ఎక్కడి పరాకుననో
 45. ఎక్కడి పాపము లెక్కడి
 46. ఎక్కడిమతము లింక నేమి
 47. ఎక్కడి మానుష జన్మం
 48. ఎక్కడిమతము లింక నేమి సోదించేము నేము
 49. ఎక్కువకులజుడైన హీనకులజుడైన
 50. ఎచ్చోటి కేగిన యెప్పుడు
 51. ఎచ్చోటికేగిన యెప్పుడూ
 52. ఎట్టుచేసిన జేసె
 53. ఎట్టయినా జేయుము యిక
 54. ఎట్టయినా జేసుకో ఇక నీ చిత్తము నన్ను
 55. ఎట్టివారికినెల్ల
 56. ఎట్టు గూడె బెండ్లి
 57. ఎట్టు గెలుతు బంచేంద్రియముల నే
 58. ఎట్టు దొరికెనె చెలియ
 59. ఎట్టు దరించీ
 60. ఎట్టున్నదో నీమనసు
 61. ఎట్టు నమ్మవచ్చునే ఇంతి
 62. ఎట్టు నిద్దిరించెనో
 63. ఎట్టు నేరిచితివయ్య యిన్నివాహనములెక్క
 64. ఎట్టు మోసపోతి నేను యివియెల్ల నిజమని
 65. ఎటువంటి మచ్చికలో
 66. ఎటువంటి మోహమో ఏట్టి తమకమో గాని
 67. ఎటువంటి రౌద్రమోో
 68. ఎటువంటి వలపో యెవ్వరిో
 69. ఎటువంటి విలాసిని
 70. ఎట్టు వలసినా జేయు మేటి విన్నపము లిక
 71. ఎట్టు వేగించే దిందుకేగురే
 72. ఎట్టు సేసినా జేయి
 73. ఎడమపురివెట్టె పరహితవివేకము
 74. ఎత్తరే ఆరతులీపై
 75. ఎదుటనున్నాడు వీడె ఈ
 76. ఎదుట నెవ్వరు లేరు యింతా
 77. ఎదుటినిధానమ వెటుజూచిన
 78. ఎదురు గుదురుగాను మేల
 79. ఎదురుబడి కాగిళ్ళు యేరులాయ
 80. ఎదురేది యెంచిచూడ నితని ప్రతాపానకు
 81. ఎన్నగలుగుభూతకోటినెల్ల
 82. ఎన్నటి చుట్టమో యాకె
 83. ఎన్నడు జెడని యీవులిచ్చీని
 84. ఎన్నడు దీరీ నీతెందేపలు
 85. ఎన్నడు పక్వము గా
 86. ఎన్నడు మంచివాడ నయ్యేను నేను
 87. ఎన్నడు విజ్ఞానమిక నాకు
 88. ఎన్నడొకో నే దెలిసి యెక్కుడయి బ్రదికేది
 89. ఎన్నాళ్ళదాక దానిట్టె
 90. ఎన్నాళ్ళున్నా నిట్టె కదా
 91. ఎన్ని చందములనెట్లైన
 92. ఎన్నిచేత లెన్నిగుణాలెన్ని
 93. ఎన్నిబాధలబెట్టి యేచెదవు
 94. ఎన్ని మహిమల వాడే
 95. ఎన్నిలేవు నాకిటువంటివి
 96. ఎను పోతుతో
 97. ఎనుపోతుతో నెద్దు
 98. ఎపుడు గానిరాడో యెంత
 99. ఎప్పుడును గుట్టుతోడి
 100. ఎవ్వడోకాని యెరుగరాదు
 101. ఎవ్వరికిగలదమ్మ యింత
 102. ఎవ్వరికైనను యివ్రాత
 103. ఎవ్వరి గాదన్న నిది
 104. ఎవ్వరిభాగ్యం బెట్టున్నదో
 105. ఎవ్వరివాడో ఈ దేహి
 106. ఎవ్వరివాడో యెఱుగరాదు
 107. ఎవ్వరు దిక్కింక నాకు నేది బుద్ది
 108. ఎవ్వరు గర్తలుగారు
 109. ఎవ్వరుగలరమ్మా
 110. ఎవ్వరు లేరూ హితవుచెప్పగ
 111. ఎవ్వరెవ్వరివాడో యీజీవుడు
 112. ఎఱుగనైతి నిందాకా
 113. ఎఱుగుదురిందరు నెఱిగీనెఱుగరు
 114. ఎఱుక గలుగునాఅన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |