ఎక్కడి మానుష జన్మం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎక్కడి మానుష (రాగం: బౌలి) (తాళం : )

ఎక్కడి మానుష జన్మం బెత్తిన ఫలమే మున్నది
నిక్కము నిన్నే నమ్మితి నీ చిత్తంబికను ||

మరవను ఆహారంబును మరవను సంసార సుఖము
మరవను యింద్రియ భోగము మాధవ నీ మాయ
మరచెద సుజ్ఞానంబును మరచెద తత్త్వ రహస్యము
మరచెద గురువును దైవము మాధవ నీ మాయ ||

విడువను పాపము పుణ్యము విడువను నా దుర్గుణములు
విడువను మిక్కిలి యాసలు విష్ణుడ నీమాయ
విడిచెద షట్కర్మంబులు విడిచెద వైరాగ్యంబును
విడిచెద నాచారంబును విష్ణుడ నీమాయ ||

తగిలెద బహు లంపటముల తగిలెద బహు బంధముల
తగులను మోక్షపు మార్గము తలపున యెంతైనా
అగపడి శ్రీ వేంకటేశ్వర అంతర్యామివై
నగి నగి నను నీవేలితి నాకా యీమాయ ||


ekkaDi mAnuSha (Raagam: ) (Taalam: )

ekkaDi mAnuSha janmaM bettina PalamE munnadi
nikkamu ninnE nammiti nI cittaMbikanu

maravanu AhAraMbunu maravanu saMsAra suKamu
maravanu yiMdriya BOgamu mAdhava nI mAya
maraceda j~jAnaMbunu maraceda tattva rahaSyamu
maraceda guruvunu daivamu mAdhava nI mAya

viDuvanu pApamu puNyamu viDuvanu nA durguNamulu
viDuvanu mikkili yAsalu viShNuDa nImAya
viDiceda ShaTkarmaMbulu viDiceda vairAgyaMbunu
viDiceda nAcAraMbunu viShNuDa nImAya

tagileda bahu laMpaTamula tagileda bahu baMdhamula
tagulanu mOkShapu mArgamu talapuna yeMtainA
agapaDi SrI vEMkaTESvara aMtaryAmivai
nagi nagi nanu nIvEliti nAkA yImAya


బయటి లింకులు[మార్చు]

Ekkadi-Manusha


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |