అన్నమయ్య పాటలు ద

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అన్నమయ్య పాటలు, "ద" అక్షరంతో మొదలవునవి[మార్చు]

మిగిలిన పాటల కోసం ఈ పేజి చివర ఉన్న లింకులు చూడండి

 1. దండనున్న చెలుల
 2. దయజూడవయా తతిగాని
 3. దాచుకో నీపాదాలకుదగ నే జేసినపూజ లివి
 4. దాసోహ మనుబుద్ది దలచరు దానవులు
 5. దిక్కిందరికినైనదేవుడు
 6. దిక్కునీవే జీవులకు
 7. దినము ద్వాదశి నేడు
 8. దిబ్బలు వెట్టుచు
 9. దీనుడనేను దేవుడవు నీవు
 10. దురితదేహులే తొల్లియును
 11. ద్రువవరదా సంస్తుతవరదా
 12. దృష్టితాకు మాఅయ్యకు
 13. దేవతలు గెలువరో
 14. దేవ దేవం భజే దివ్యప్రభావం
 15. దేవదేవు డెక్కెనదె
 16. దేవ దేవొత్తమ తే
 17. దేవదేవోత్తముని తిరుతేరు
 18. దేవ నమో దేవా
 19. దేవ నీదయ యెంతునో దివ్యసులభ మెంతునో
 20. దేవ నీమాయతిమిర
 21. దేవ నీవిచ్చేయందుకు
 22. దేవ యీ తగవు
 23. దేవరగుణములు దెలియవు
 24. దేవర చిత్తం
 25. దేవశిఖామణి దివిజులు
 26. దేవశిఖామణివి దిష్టదైవమవు
 27. దేవుడుగలవారికి దిగులు
 28. దేవునికి దేవికిని తెప్పల
 29. దేహము దా నస్థిరమట
 30. దేహినిత్యుడు దేహము
 31. దైవక్రుతమెవ్వరికి
 32. దైవకృతంబట చేతట
 33. దైవమా నీకు వెలితా
 34. దైవమా నీమాయ తామొలెఱగనీదు
 35. దైవమా పరదైవమా
 36. దైవము నీవే గతి
 37. దైవము నీవే యిక దరి చేరుతువుగాక
 38. దైవము పుట్టించినట్టి
 39. దొరకునా యితనికృప
 40. దొరకెగా పూజ కందువ
 41. దొరకె మాపాలికి గందువయర్థము
 42. దొరతో సంగాతము దొరికిన
 43. దోమటి వింతెరుగరా


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |