దీనుడనేను దేవుడవు నీవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దీనుడనేను (రాగం:శుద్ధవసంతం ) (తాళం : )

ప|| దీనుడను నేను దేవుడవు నీవు | నీ నిజరూపమే నెరపుటగాక ||
చ|| మతి జననమెరుగ మరణంబెరుగను | యితవుగ నినునింక నెరిగేనా
క్షితి బుట్టించిన శ్రీపతివి నీవు | గతి నాపై దయ దలతువు గాక ||
చ|| తలచపాపమని తలచపుణ్యమని | తలపున యిక నిన్ను దలచలేనా ||
అలరిననాలో అంతర్యామివి | కలుషమెడయ నను గాతువుగాక ||
చ|| తడవనాహేయము తడవనా మలినము | తడయక నీమేలు తడవేనా
విడువలేని శ్రీవేంకట విభుడవు | కడదాక నికగాతువు గాక ||


Deenudanaenu (Raagam:suddhavasamtam ) (Taalam: )

pa|| dInuDanu nEnu dEvuDavu nIvu | nI nijarUpamE nerapuTagAka ||
ca|| mati jananameruga maraNaMberuganu | yitavuga ninuniMka nerigEnA
kShiti buTTiMcina SrIpativi nIvu | gati nApai daya dalatuvu gAka ||
ca|| talacapApamani talacapuNyamani | talapuna yika ninnu dalacalEnA ||
alarinanAlO aMtaryAmivi | kaluShameDaya nanu gAtuvugAka ||
ca|| taDavanAhEyamu taDavanA malinamu | taDayaka nImElu taDavEnA
viDuvalEni SrIvEMkaTa viBuDavu | kaDadAka nikagAtuvu gAka ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |