అన్నమయ్య పాటలు స

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అన్నమయ్య పాటలు, "స" అక్షరంతో మొదలవునవి[మార్చు]

మిగిలిన పాటల కోసం ఈ పేజి చివర ఉన్న లింకులు చూడండి

 1. సంతగాడ విక
 2. సంతలే చొచ్చితిగాని
 3. సందడి విడువుము
 4. సందెకాడ బుట్టినట్టి
 5. సంసారమే మేలు
 6. సంసారినైన నాకు
 7. సకలం హే
 8. సకల జీవులకెల్ల
 9. సకలబలంబులు నీవ
 10. సకలభూతదయ చాలగ
 11. సకలలోక నాధుడు
 12. సకల సంగ్రహము
 13. సకలశాంతికరము సర్వేశ నీపై భక్తి సర్వేశ
 14. సకలశాస్త్రసంపన్నుడట
 15. సకలసందేహమై
 16. సగము మానిసి రూపు
 17. సడిబెట్టె గటకటా
 18. సత్యభామ సరసపు
 19. సతతం శ్రీశం
 20. సతతము నేజేయు
 21. సతతవిరక్తుడు
 22. సతి చక్కదనమెంతో
 23. సతి నిన్ను
 24. సతులాల చూడర
 25. సదా సకలము
 26. సముఖ ఎచ్చరికవో
 27. సర్వజ్ఞత్వము
 28. సర్వాంతరాత్ముడవు
 29. సర్వేశ్వరుడవు
 30. సర్వేశ్వరుడే
 31. సర్వోపాయములు జగతి
 32. సహజ వైష్ణవాచారవర్తనుల
 33. సహజాచారములెల్ల
 34. సామాన్యమా పూర్వ
 35. సారెకు నానపెట్టకు
 36. సారె దూర జాలనూ
 37. సారె నిన్నలమేల్మంగ
 38. సాసముఖా నడె
 39. సింగారమూరితివి
 40. సిగ్గరి పెండ్లి
 41. సిరిదొలంకెడి
 42. సిరుత నవ్వులవాడు
 43. సీతాశోకవిఘాతక
 44. సుఖమును దుఃఖమును
 45. సుగ్రీవ నారసింహ
 46. సులభమా మనుజులకు
 47. సులభమా యిందరికి
 48. సులభుడు మధుసూదనుడు
 49. సువ్వి సువ్వి సువ్వాలమ్మా
 50. సువ్వి సువ్వి సువ్వి
 51. సుముఖ మంగళము
 52. సేయనివా డెవ్వడు చిల్లరదోషాలు
 53. సేయనివా డెవ్వడు చేరి
 54. సేవించరో జనులాల
 55. సేవింతురే యితని
 56. సేవే భావే శ్రీ
 57. సేస పెట్టవయ్యా
 58. సొంపుల నీ
 59. సొగియునా మఱియు
 60. సొరిది సంసారంబు


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |