సొగియునా మఱియు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సొగియునా మఱియు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సొగియునా మఱియు ముచ్చుకు బండువెన్నెలలు | పగవానివలెనె లోపల దాగుగాక ||

చ|| దక్కునా పేదకును తరముగానిధనంబు | చిక్కి యెవ్వరికైన జేరుగాక |
వెక్కసంబైన గోవిందునిదలపుబుద్ధి | తక్కినపరులకెల్ల దలపేల కలుగు ||

చ|| అరగునా దుర్బలున కరుదైనయన్నంబు | కురుచబుద్ధులను నరమిగొనుగాక |
తొరలునా హరివినుతి దుష్టునకు నది నోర- | దొరలెనా యతనినే దూషించుగాక ||

చ|| చెల్లునా యమృతంబు సేవించ నధమునకు | వొల్లనని నేలపై నొలుకుగాక |
వెల్లిగొనుమందునకు వేంకటేశుస్మరణ | చల్లనౌనా మనసు కఠియించుగాక ||


sogiyunA marxiyu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sogiyunA marxiyu muccuku baMDuvennelalu | pagavAnivalene lOpala dAgugAka ||

ca|| dakkunA pEdakunu taramugAnidhanaMbu | cikki yevvarikaina jErugAka |
vekkasaMbaina gOviMdunidalapubuddhi | takkinaparulakella dalapEla kalugu ||

ca|| aragunA durbaluna karudainayannaMbu | kurucabuddhulanu naramigonugAka |
toralunA harivinuti duShTunaku nadi nOra- | doralenA yataninE dUShiMcugAka ||

ca|| cellunA yamRutaMbu sEviMca nadhamunaku | vollanani nElapai nolukugAka |
velligonumaMdunaku vEMkaTESusmaraNa | callanaunA manasu kaThiyiMcugAka ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |