అన్నమయ్య పాటలు క

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. కంచూగాదు పెంచూగాదు కడుబెలుచు మనసు
 2. కంటి నఖిలాండ
 3. కంటి నిదే
 4. కంటిమి నేడిదె
 5. కంటిమి రెంటికి
 6. కంటిరా వింటిరా
 7. కంటి శుక్రవారము
 8. కంటే సులభమిది
 9. కందర్పజనక
 10. కంబమున వెడలి
 11. కటకటా జీవుడా
 12. కటకటా దేహంబు
 13. కటకటా యిటుచేసె
 14. కటకటా యేమిటాను కడవర గానడిదే
 15. కట్టెదుర వైకుంఠము
 16. కడగనుటే
 17. కడలుడిసి నీరాడగా
 18. కడు జంచలములు
 19. కడునజ్ఞానపుకరపుకాల మిదె
 20. కడునడుమ చొరనేల
 21. కడుపెంత తాగుడుచు
 22. కదిసి యాతడు
 23. కనకగిరిరాయ
 24. కన్నవారెవ్వరు
 25. కన్నవిన్న వారెల్ల
 26. కనుగొనగ జీవు
 27. కనినవాడా గాను
 28. కనియు గాననిమనసు
 29. కన్నులపండుగలాయ గడపరాయనితేరు
 30. కన్నులెదిటిదే
 31. కపటాలు వద్దు
 32. కమ్మంటే గావా
 33. కరుణానిధిం
 34. కరుణించు మికనైన కాపురమా
 35. కలకాలమిట్లాయ గాపురమెల్లా
 36. కల్లగాదు నీవు
 37. కలడా ఇంత
 38. కలదింతె మాట
 39. కలది గలట్టే
 40. కలదిదివో సుఖము గలిగినను గర్బము నిలువక మానునా
 41. కల్లమాడ దొడ్డముద్ర కటకటా
 42. కలలోని సుఖమే
 43. కలశా పురముకాడ
 44. కలిగినది యొక్కటే
 45. కలిగినమతి
 46. కలిగెనిదె నాకు
 47. కలిగెనిది మాకు
 48. కలియుగంబునకు
 49. కలియుగ మెటులైనా
 50. కాంతల మానమనేటి
 51. కాకమరి యింతేల
 52. కాకుంటే యీశూన్యవాదకంఠినచిత్తులచేత
 53. కాకున్న సంసారగతులేల
 54. కానరటె పెంచరటె
 55. కానవచ్చె నిందులోన
 56. కామధేను విదే
 57. కామధేనువై కలిగె
 58. కామయాగము చేసెగలికి
 59. కామించి నీవరుగగలయు
 60. కాయమనే వోరికి
 61. కాయము జీవుడుగలనాడే
 62. కాలమలారును
 63. కాలము కాలముగాను
 64. కాలవిశేషమో
 65. కాలాంతకుడను వేటకాడెప్పుడు
 66. కింకదీర
 67. కిం కరిష్యామి
 68. కిన్నజానేऽహం
 69. క్షీరాబ్ధి కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికిని
 70. కుడుచుగాక
 71. కులుకక నడవరో కొమ్మలాలా
 72. కూడులేక
 73. కూడు వండుట
 74. కూరిమి గల్గితే
 75. కేశవ దాసినైతి
 76. కొంచెమును ఘనము
 77. కొండ దవ్వుట
 78. కొండలలో నెలకొన్న
 79. కొండలో గోవిల
 80. కొండవంటి దొరవు
 81. కొండవేలనెత్తినట్టి
 82. కొండో నుయ్యో
 83. కొందరి కివి
 84. కొనరో కొనరో
 85. కొనుట వెగ్గళము
 86. కొమ్మ తన ముత్యాల కొంగు జారగ బగటు
 87. కొమ్మ దన
 88. కొమ్మలాలా ఎంతవాడ
 89. కొలని దోపరికి
 90. కొలనిలోనమునుగోపికలు
 91. కొలిచిన వారల
 92. కొలిచిన వారల కొంగుపైడితడు
 93. కొలిచి బిందెల
 94. కొలువరో మొక్కరో
 95. కొలువుడీ భక్తి
 96. కొలువై ఉన్నాడ
 97. కొసరనేల నా
 98. కోడెకాడె వీడె
 99. కోరికె దీరుట
 100. కోరికలు కొనసాగె
 101. కోరు వంచరో
 102. కోరుదు నామది
 103. కోటి మన్మథాకార
 104. కౌసల్యానందన
/2011/01/annamayya-samkirtanalukrishna_21.html