కలిగినది యొక్కటే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కలిగినది యొక్కటే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కలిగినది యొక్కటే కమలాపతిసేవ | తెలుప కొంగిచ్చేను దిబ్బెము దొడికేను ||

చ|| హరియే పరతత్త్వ మతడొక్కడే గతి | ధరలోన దేవతలెందరైనా గలుగనీ |
మురహరనామము ముంచి యొక్కటే యెక్కుడు | యిరవైన మంత్రము లెన్నియైనా నుండనీ ||

చ|| గోవిందుదాసులే పెక్కువఘను లిందరిలో | వేవేలు పెద్దలటు వేలసంఖ్య లుండనీ |
కైవసపు విష్ణు కైంకర్యమే సాధనము | యీవలనావల పుణ్యమెంతైన గలుగనీ ||

చ|| పట్టిన శ్రీవేంకటేశు భక్తియొక్కటే ఘనము | యిట్టే శాస్త్రజ్ఞాన మెట్లున్నను |
వొట్టినయాతని ముద్రలొక్కటికి మూలము | యెట్టి లాంఛనములిల నెన్నియైనా నుండనీ ||


kaliginadi yokkaTE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kaliginadi yokkaTE kamalApatisEva | telupa koMgiccEnu dibbemu doDikEnu ||

ca|| hariyE paratattva mataDokkaDE gati | dharalOna dEvataleMdarainA galuganI |
muraharanAmamu muMci yokkaTE yekkuDu | yiravaina maMtramu lenniyainA nuMDanI ||

ca|| gOviMdudAsulE pekkuvaGanu liMdarilO | vEvElu peddalaTu vElasaMKya luMDanI |
kaivasapu viShNu kaiMkaryamE sAdhanamu | yIvalanAvala puNyameMtaina galuganI ||

ca|| paTTina SrIvEMkaTESu BaktiyokkaTE Ganamu | yiTTE SAstraj~jAna meTlunnanu |
voTTinayAtani mudralokkaTiki mUlamu | yeTTi lAMCanamulila nenniyainA nuMDanI ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |