కంచూగాదు పెంచూగాదు కడుబెలుచు మనసు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కంచూగాదు పెంచూగాదు (రాగం:మలహరి ) (తాళం : )

కంచూగాదు పెంచూగాదు కడుబెలుచు మనసు
యెంచరాదు పంచరాదు యెట్టిదో యీమనసు

పట్ట బసలేదు చూడ బయలుగా దీమనసు
నెట్టన బారుచునుండు నీరూగా డీమనసు
చుట్టి చుట్టి పాయకుండు జుట్టమూగా దీమనసు
యెట్టనెదుటనే వుండు నేటిదో యీమనసు

రుచు లెల్లా గానుపించు రూపు లేదు మనసు
పచరించు నాసలెల్లా బసిడిగా దీమనసు
యెచటా గరగదు రాయీగాదు మనసు
యిచటా నచటా దానే యేటిదో యీమనసు

తప్పక నాలో నుండు దైవము గాదు మనసు
కప్పి మూటగరాట్టదు గాలీ గాదు మనసు
చెప్పరానిమహిమల శ్రీవేంకటేశు దలచి
యిప్పు డిన్నిటా గెలిచె నేటిదో యీమనసు


Kamchoogaadu pemchoogaadu (Raagam:Malahari ) (Taalam: )

Kamchoogaadu pemchoogaadu kadubeluchu manasu
Yemcharaadu pamcharaadu yettido yeemanasu

Patta basalaedu chooda bayalugaa deemanasu
Nettana baaruchunumdu neeroogaa Deemanasu
Chutti chutti paayakumdu juttamoogaa deemanasu
Yettanedutanae vumdu naetido yeemanasu

Ruchu lellaa gaanupimchu roopu laedu manasu
Pacharimchu naasalellaa basidigaa deemanasu
Yechataa garagadu raayeegaadu manasu
Yichataa nachataa daanae yaetido yeemanasu

Tappaka naalo numdu daivamu gaadu manasu
Kappi mootagaraattadu gaalee gaadu manasu
Chepparaanimahimala sreevaemkataesu dalachi
Yippu dinnitaa geliche naetido yeemanasuబయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |