కంటిమి రెంటికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కంటిమి రెంటికి (రాగం: ) (తాళం : )

కంటిమి రెంటికి భూమి గలుగుదృష్టాంతరము
గొంటరిరావణునందు గుహునియందు ||

నీదాస్యము గలనీచజన్మమైన మేలు
యేదియునెఱగనట్టియెక్కువజన్మానకంటే
వాదపుగర్వము లేదు వట్టియాచారము లేదు
సాధించి నైచాన్యుసంధానమేకాని ||

మిమ్ము దలపుచు జేయుమృగయానమైన మేలు
సొమ్ముపోక మీకుగని సుకృతము సేయుకంటె
దిమ్మరిజన్మము లేదు తెగనికోరిక లేదు
పమ్మి నీపై బెట్టినట్టిభారమేకాని ||

దిక్కులు సాధించుకంటె తెలిసి శ్రీవేంకటేశు
దిక్కు నీనామమే కా సాధించుటే మేలు
యెక్కువ తక్కువ లేదు యెఱు కెఱుగమి లేదు
చక్కజాడతో నీకు శరణంటేగాని ||


kaMTimi reMTiki (Raagam: ) (Taalam: )

kaMTimi reMTiki BUmi galugudRuShTAMtaramu
goMTarirAvaNunaMdu guhuniyaMdu

nIdAsyamu galanIcajanmamaina mElu
yEdiyunerxaganaTTiyekkuvajanmAnakaMTE
vAdapugarvamu lEdu vaTTiyAcAramu lEdu
sAdhiMci naicAnyusaMdhAnamEkAni

mimmu dalapucu jEyumRugayAnamaina mElu
sommupOka mIkugani sukRutamu sEyukaMTe
dimmarijanmamu lEdu teganikOrika lEdu
pammi nIpai beTTinaTTiBAramEkAni

dikkulu sAdhiMcukaMTe telisi SrIvEMkaTESu
dikku nInAmamE kA sAdhiMcuTE mElu
yekkuva takkuva lEdu yerxu kerxugami lEdu
cakkajADatO nIku SaraNaMTEgAni


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |