కలకాలమిట్లాయ గాపురమెల్లా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కలకాలమిట్లాయ (రాగం: ఆహిరి) (తాళం : )

కలకాలమిట్లాయ గాపురమెల్లా
అలదైవమెందున్నాడో ఆలకించడుగా.

తనకే సంతసమైతే తన భాగ్యము వొగడు
తనకు జింతవుట్టితే దైవము దూరు
మనుజునిగుణమెల్లా మాపుదాకా నిట్లానె
ఘనదైవ మెందున్నాడో కరుణ జూడడుగా.

విరివి బాపాలు సేసేవేళ నాదాయము లెంచు
నరకమంది పుణ్యము నాడు వెదకు
తిరమైనజీవునితెలివెలా నీలాగె
ధర దైవ మెందున్నాడో దయ జూడడుగా.

వేళతో నిద్దిరింపుచు విరక్తునివలె నుండు
మేలుకొన్నవేళ నన్ని మెడ బూనును
యీలీల దేహిగుణము యెంచి శ్రీవేంకటేశుడు
యేలి దైవ మెందున్నాడో యిట్టే మన్నించడుగా.


Kalakaalamitlaaya (Raagam:Aahiri ) (Taalam: )

Kalakaalamitlaaya gaapuramellaa
Aladaivamemdunnaado aalakimchadugaa.

Tanakae samtasamaitae tana bhaagyamu vogadu
Tanaku jimtavuttitae daivamu dooru
Manujunigunamellaa maapudaakaa nitlaane
Ghanadaiva memdunnaado karuna joodadugaa.

Virivi baapaalu saesaevaela naadaayamu lemchu
Narakamamdi punyamu naadu vedaku
Tiramainajeevunitelivelaa neelaage
Dhara daiva memdunnaado daya joodadugaa.

Vaelato niddirimpuchu viraktunivale numdu
Maelukonnavaela nanni meda boonunu
Yeeleela daehigunamu yemchi sreevaemkataesudu
Yaeli daiva memdunnaado yittae mannimchadugaa.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |