కలదిదివో సుఖము గలిగినను గర్బము నిలువక మానునా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కలదిదివో సుఖము (రాగం:గుజ్జరి ) (తాళం : )

కలదిదివో సుఖము గలిగినను గర్బము నిలువక మానునా
మలసి కామ్యకర్మములకుజొచ్చినమగుడ బుట్టువులు మానునా

పరగ నింద్రజిత్తుడు హనుమంతుని బ్రహ్మాస్త్రంబున గట్టి
అరయ సందుపై మోకులు గట్టిన నలబ్రహ్మాస్త్రము వదలె
పరిపరివిధముల నిటువలెనే హరి బ్రపత్తి నమ్మిననరుడు
తిరుగ గర్మమార్గమునకు జొచ్చిన దేవుడు దనవాత్సల్యము

అలరిన సంసారభ్రమ విడిచి యడవిలోన జడభరతుడు
తలపుచు నొకయిఱ్రి బెంచినంతనే తనకును నారూపు దగిలె
ములుగుచు లంపటములు దెగ విడిచి మోక్షము వెదకెడినరుడు
వలపనిదుస్సంగతులు పెంచినను వాసన లంటక మానునా

అటుగన తా బట్టిసవ్రత ముండగ సవ్యమతము చేపట్టినను
నటనల నెందున బొందక జీవుడు నడుమనె మోరుడైనట్లు
తటుకన శ్రీవేంకటపతి నొక్కని దాస్యము భజియించిననరుడు
ఘటనల నాతనికైంకర్యములకు కడుబాత్రుడుగాక మానునా


Kaladidivo sukhamu (Raagam:Gujjari ) (Taalam: )

Kaladidivo sukhamu galiginanu garbamu niluvaka maanunaa
Malasi kaamyakarmamulakujochchinamaguda buttuvulu maanunaa

Paraga nimdrajittudu hanumamtuni brahmaastrambuna gatti
Araya samdupai mokulu gattina nalabrahmaastramu vadale
Pariparividhamula nituvalenae hari brapatti namminanarudu
Tiruga garmamaargamunaku jochchina daevudu danavaatsalyamu

Alarina samsaarabhrama vidichi yadavilona jadabharatudu
Talapuchu nokayi~rri bemchinamtanae tanakunu naaroopu dagile
Muluguchu lampatamulu dega vidichi mokshamu vedakedinarudu
Valapanidussamgatulu pemchinanu vaasana lamtaka maanunaa

Atugana taa battisavrata mumdaga savyamatamu chaepattinanu
Natanala nemduna bomdaka jeevudu nadumane morudainatlu
Tatukana sreevaemkatapati nokkani daasyamu bhajiyimchinanarudu
Ghatanala naatanikaimkaryamulaku kadubaatrudugaaka maanunaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |