కడునజ్ఞానపుకరపుకాల మిదె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కడునజ్ఞానపుకరపుకాల (రాగం: లలిత) (తాళం : )

కడునజ్ఞానపుకరపుకాల మిదె
వెడలదొబ్బి మావెరపు దీర్చవె

పాపపుపొఅసురము బందెలు మేయగ
పోపులపుణ్యము పొలివోయ
శ్రీపతి నీకే చేయి చాచెదము
యేపున మమ్మిక నీడేర్చవె

యిల గలియగమనుయెండలు గాయగ
చెలగి ధర్మమనుచెరు వింకె
పొలసి మీకృపాంబుధి చేరితి మిదె
తెలిసి నాదాహము తీర్చవె

వడిగొని మనసిజవాయువు విసరగ
పొడవగు నెఱకలు పుటమొగసె
బడి శ్రీవేంకటపతి నీశరణము
విడువక చొచ్చితి వెసగావగదే


Kadunaj~naanapukarapukaala (Raagam:Lalita ) (Taalam: )

Kadunaj~naanapukarapukaala mide
Vedaladobbi maaverapu deerchave

Paapapupoasuramu bamdelu maeyaga
Populapunyamu polivoya
Sreepati neekae chaeyi chaachedamu
Yaepuna mammika needaerchave

Yila galiyagamanuyemdalu gaayaga
Chelagi dharmamanucheru vimke
Polasi meekrpaambudhi chaeriti mide
Telisi naadaahamu teerchave

Vadigoni manasijavaayuvu visaraga
Podavagu ne~rakalu putamogase
Badi sreevaemkatapati neesaranamu
Viduvaka chochchiti vesagaavagadae


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |