కన్నులపండుగలాయ గడపరాయనితేరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కన్నులపండుగలాయ (రాగం: సాళంగనాట) (తాళం : )

కన్నులపండుగలాయ గడపరాయనితేరు
మిన్ను నేల శృంగారము మితిమీరినట్లు

కదలె గదలె నదె గరుడధ్వజునితేరు
పొదిగి దేవదుందుభులు మ్రోయగా
పదివేలు సూర్యబింబము లుదయించినట్లు
పొదలి మెరువు వచ్చి పొడచూపినట్లు

వచ్చె వచ్చె నంతనింత వాసుదేవునితేరు
అచ్చుగ దేవకామిను లాడిపాడగా
ముచ్చటతో గరుడుడు ముందట నిలిచినట్టు
మెచ్చుల మెరుగులతో మేఘములు వాలినట్టు

తిరిగె దిరిగె నదె దేవదేవోత్తముతేరు
సరుస దేవతలెల్ల జయవెట్టగా
విరివి గడపలో శ్రీ వేంకటేశుడు తేరుపై
నిరవాయ సింహాసన మిదేయన్నట్లు


Kannulapamdugalaaya (Raagam:Saalamganaata ) (Taalam: )

Kannulapamdugalaaya gadaparaayanitaeru
Minnu naela srmgaaramu mitimeerinatlu

Kadale gadale nade garudadhvajunitaeru
Podigi daevadumdubhulu mroyagaa
Padivaelu sooryabimbamu ludayimchinatlu
Podali meruvu vachchi podachoopinatlu

Vachche vachche namtanimta vaasudaevunitaeru
Achchuga daevakaaminu laadipaadagaa
Muchchatato garudadu mumdata nilichinattu
Mechchula merugulato maeghamu vaalinattu

Tirige dirige nade daevadaevottamutaeru
Sarusa daevatalella jayavettagaa
Virivi gadapalo Sree vaemkataesudu taerupai
Niravaaya simhaasana midaeyannatlu

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |