కన్నవిన్న వారెల్ల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కన్నవిన్న వారెల్ల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కన్నవిన్న వారెల్ల కాకు సేయరా | ఉన్నతుడ వైన నీకీ వొచ్చములేల నయ్య ||

చ|| దేవతల గాచినట్టి దేవుడ నీకు పసుల | నీవల గాచితివనే హీనమేల |
కావించి పాలజలధి కాపురముండినట్టి | నీవు పాల దొంగవవనే నింద నీకు ఏల ||

చ|| కాలమందు బలి దైత్యు గట్టివేసినట్టి నీకు | రోలకట్టు వడినట్టి రోత నీకేల |
పోలించి లోకాల కెల్ల పొడవైన దేవుడవు | బాలుడవు రేపల్లెలో పారాడె నేలనయ్యా ||

చ|| పాము మీద పవ్వళించి పాయకుండి నట్టి నీకు | పాము తల తొక్కినట్టి పగ లేలా |
కామించి శ్రీ వేంకటాద్రి కడపరాయడ | భూమి మాయ లణచి నేర్పుల మాయ లేలయ్యా ||


kannavinna vArella (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kannavinna vArella kAku sEyarA | unnatuDa vaina nIkI voccamulEla nayya ||

ca|| dEvatala gAcinaTTi dEvuDa nIku pasula | nIvala gAcitivanE hInamEla |
kAviMci pAlajaladhi kApuramuMDinaTTi | nIvu pAla doMgavavanE niMda nIku Ela ||

ca|| kAlamaMdu bali daityu gaTTivEsinaTTi nIku | rOlakaTTu vaDinaTTi rOta nIkEla |
pOliMci lOkAla kella poDavaina dEvuDavu | bAluDavu rEpallelO pArADe nElanayyA ||

ca|| pAmu mIda pavvaLiMci pAyakuMDi naTTi nIku | pAmu tala tokkinaTTi paga lElA |
kAmiMci SrI vEMkaTAdri kaDaparAyaDa | BUmi mAya laNaci nErpula mAya lElayyA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |