కంటి నఖిలాండ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కంటి నఖిలాండ (రాగం: బృందావన సారంగ) (తాళం : )

కంటి నఖిలాండ కర్తనధికుని గంటి
కంటి నఘములు వీడుకొంటి నిజమూర్తి గంటి ||

మహనీయ ఘన ఫణామణుల శైలము గంటి
బహు విభవముల మంటపములు గంటి
సహజ నవరత్న కాంచన వేదికలు గంటి
రహి వహించిన గోపురంబులవె కంటి ||

పావనంబైన పాపవినాశనము గంటి
కైవశంబగు గగన గంగ గంటి
దైవికపు పుణ్యతీర్థములెల్ల బొడగంటి
కోవిదులు గొనియాడు కోనేరి గంటి ||

పరమ యోగీంద్రులకు భావగోచరమైన
సరిలేని పాదాంబుజముల గంటి
తిరమైన గిరిచూపు దివ్యహస్తము గంటి
తిరు వేంకటాచలాధిపు జూడగంటి ||


kaMTi naKilAMDa (Raagam: ) (Taalam: )

kaMTi naKilAMDa kartanadhikuni gaMTi
kaMTi naGamulu vIDukoMTi nijamUrti gaMTi

mahanIya Gana PaNAmaNula Sailamu gaMTi
bahu viBavamula maMTapamulu gaMTi
sahaja navaratna kAMcana vEdikalu gaMTi
rahi vahiMcina gOpurambulave kaMTi

pAvanaMbaina pApavinASanamu gaMTi
kaivaSaMbagu gagana gaMga gaMTi
daivikapu puNyatIrthamulella boDagaMTi
kOvidulu goniyADu kOnEri gaMTi

parama yOgIMdrulaku BAvagOcaramaina
sarilEni pAdAMbujamula gaMTi
tiramaina giricUpu divyahastamu gaMTi
tiru vEMkaTAcalAdhipu jUDagaMTi


బయటి లింకులు[మార్చు]

Kanti-Akhilanda---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |