కందర్పజనక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కందర్పజనక గరుడగమన (రాగం:వలజి ) (తాళం :ఆది )

కందర్ప జనక గరుడ గమన
నంద గోపాత్మజ నకో నమో

వారధి శయన వామన శ్రీధర
నారసింహ కృష్ణ నమో నమో
నీరజనాభ నిగమ గోచర
నారాయణ హరి నమో నమో

పరమ పురుషా భవ విమోచన
వరద వసుధా వధూవర
కరుణా కాంతా కాళిందీ రమణ
నరసఖ శౌరీ నమో నమో

దానవ దమన దామోదర శశి
భాను నయన బల భద్రానుజ
దీన రక్షక శ్రీ తిరు వేంకటేశ
నా నా గుణమయ నమో నమో


kaMdarpajanaka garuDagamana (Raagam:valaji ) (Taalam:aadi )

kamdarpa janaka garuDa gamana
namda gOpaatmaja nakO namO

vaaradhi Sayana vaamana SrIdhara
naarasiMha kRshNa namO namO
neerajanaabha nigama gOchara
naaraayaNa hari namO namO

parama purushaa bhava vimOchana
varada vasudhaa vadhUvara
karuNaa kaamtaa kaaLimdI ramaNa
narasakha SourI namO namO

daanava damana daamOdara SaSi
bhaanu nayana bala bhadraanuja
deena rakshaka SrI tiru vEmkaTESa
naa naa guNamaya namO namO


బయటి లింకులు[మార్చు]

Kandarpa-Janaka-Kalaavathi


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |