కరుణానిధిం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కరుణానిధిం గదాధరం (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కరుణానిధిం గదాధరం | శరణాగతవత్సలం భజే |

చ|| శుకవరదం కౌస్తుభాభరణం | అకారణప్రియ మనేకదం |
సకలరక్షకం జయాధికం సే- | వకపాలక మేవం భజే ||

చ|| వురగశయనం మహోజ్జ్వలం తం | గరుడారూఢం కమనీయం |
పరమపదేశం పరమం భవ్యం | హరిం దనుజభయదం భజే ||

చ|| లంకాహరణం లక్ష్మీరమణం | పంకజసంభవప్రియం |
వేంకటేశం వేదనిలయం శు- | భాంకం లోకమయం భజే ||


karuNAnidhiM (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| karuNAnidhiM gadAdharaM | SaraNAgatavatsalaM BajE |

ca|| SukavaradaM kaustuBABaraNaM | akAraNapriya manEkadaM |
sakalarakShakaM jayAdhikaM sE- | vakapAlaka mEvaM BajE ||

ca|| vuragaSayanaM mahOjjvalaM taM | garuDArUDhaM kamanIyaM |
paramapadESaM paramaM BavyaM | hariM danujaBayadaM BajE ||

ca|| laMkAharaNaM lakShmIramaNaM | paMkajasaMBavapriyaM |
vEMkaTESaM vEdanilayaM Su- | BAMkaM lOkamayaM BajE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |