కడునడుమ చొరనేల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కడు అడుసు చొరనేల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కడు అడుసు చొరనేల కాళ్ళు గడుగనేల | కడలేని జన్మసాగర మీదనేల ||

చ|| దురితంబులనెల్లదొడవు మమకారంబు- | లరిదిమమతలకు దొడ వడియాసలు |
గురుతయిన యాసలకు గోరికలు జీవనము | పరగ నిన్నిటికి లంపటమె కారణము ||

చ|| తుదలేని లంపటము దుఃఖహేతువు దుఃఖ- | ముదుటయినతాపమున కుండగ జోటు |
పదిలమగు తాపంబు ప్రాణసంకటము లీ- | మదము పెంపునకు దనమనసు కారణము ||

చ|| వెలయు దనమనసునకు వేంకటేశుడు గర్త | బలిసి యాతనిదలచుపనికి దాగర్త |
తలకొన్న తలపులివి దైవమానుషముగా | దలచి యాత్మేశ్వరుని దలపంగ వలదా ||


kaDunaDuma coranEla (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kaDu aDusu coranEla kALLu gaDuganEla | kaDalEni janmasAgara mIdanEla ||

ca|| duritaMbulanelladoDavu mamakAraMbu- | laridimamatalaku doDa vaDiyAsalu |
gurutayina yAsalaku gOrikalu jIvanamu | paraga ninniTiki laMpaTame kAraNamu ||

ca|| tudalEni laMpaTamu duHKahEtuvu duHKa- | muduTayinatApamuna kuMDaga jOTu |
padilamagu tApaMbu prANasaMkaTamu lI- | madamu peMpunaku danamanasu kAraNamu ||

ca|| velayu danamanasunaku vEMkaTESuDu garta | balisi yAtanidalacupaniki dAgarta |
talakonna talapulivi daivamAnuShamugA | dalaci yAtmESvaruni dalapaMga valadA ||

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |