కంటిరా వింటిరా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కంటిరా వింటిరా (రాగం: ) (తాళం : )

కంటిరా వింటిరా కమలనాభుని శక్తి
వొంటి నితనిశరణ మొకటే వుపాయము

యీతనినాభి పొడమె యెక్కువైనబ్రహ్మయు
యీతడే రక్షించినాడు యింద్రాదుల
యీతడాకుమీద( దేలె నేకార్ణవమునాడు
యీతడే పో హరి మనకిందరికి దైవము

యీతడే యసురబాధ లిన్నియు( బరి హరించె-
నీతనిమూడడుగులే యీలోకాలు
యీతడే మూలమంటే నేతెంచి కరి(గాచె
నీతనికంటే వేల్పు లిక మరి కలరా

యీతడే వైకుంఠనాథు( డీతడే రమానాథు(-
డీతడే వేదోక్తదైవ మిన్నిటా తానె
యీతడే అంతర్యామి యీ చరాచరములకు
నీతడే శ్రీవేంకటేశు( డీహపరధనము


kaMTirA viMTirA (Raagam: ) (Taalam: )

kaMTirA viMTirA kamalanAbhuni Sakti
voMTi nitaniSaraNa mokaTE vupAyamu

yItaninAbhi poDame yekkuvainabrahmayu
yItaDE rakshiMchinADu yiMdrAdula
yItaDAkumIda( dEle nEkArNavamunADu
yItaDE pO hari manakiMdariki daivamu

yItaDE yasurabAdha linniyu( bari hariMche-
nItanimUDaDugulE yIlOkAlu
yItaDE mUlamaMTE nEteMchi kari(gAche
nItanikaMTE vElpu lika mari kalarA

yItaDE vaikuMThanAthu( DItaDE ramAnAthu(-
DItaDE vEdOktadaiva minniTA tAne
yItaDE aMtaryAmi yI charAcharamulaku
nItaDE SrIVEMkaTESu( DIhaparadhanamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

KantiraVintira_MBK


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |