కదిసి యాతడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కదిసి యాతడు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కదిసి యాతడు మమ్ముగాచుగాక | అదె యాతనికె శరణంటే నంటినేను ||

చ|| ఎవ్వని వుదరమున నిన్నిలోకములుండు | ఎవ్వని పాదము మోచె నిల యలను |
ఎవ్వడు రక్షకుడాయనీ జంతుకోట్లకు | అవ్విభునికి శరణంటే నంటి నిప్పుడు ||

చ|| సభలో ద్రౌపదిగాచె సర్వేశు డెవ్వడు | అభయ హస్తమొసగె నాతడెవ్వడు |
ఇభ వరదు డెవ్వడు యీతనికి వొడిగట్టి | అభినవముగ శరణంటే నంటి నిప్పుడు ||

చ|| శరణు చొచ్చిన విభీషణు గాచె నెవ్వడు | అరిది యజుని తండ్రి యాతడెవ్వడు |
ఇరవై శ్రీవేంకటాద్రి యెక్కి నాతడితడే | అరిసి యితనికే శరణంటే నంటి నిప్పుడు ||


kadisi yAtaDu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kadisi yAtaDu mammugAcugAka | ade yAtanike SaraNaMTE naMTinEnu ||

ca|| evvani vudaramuna ninnilOkamuluMDu | evvani pAdamu mOce nila yalanu |
evvaDu rakShakuDAyanI jaMtukOTlaku | avviBuniki SaraNaMTE naMTi nippuDu ||

ca|| saBalO draupadigAce sarvESu DevvaDu | aBaya hastamosage nAtaDevvaDu |
iBa varadu DevvaDu yItaniki voDigaTTi | aBinavamuga SaraNaMTE naMTi nippuDu ||

ca|| SaraNu coccina viBIShaNu gAce nevvaDu | aridi yajuni taMDri yAtaDevvaDu |
iravai SrIvEMkaTAdri yekki nAtaDitaDE | arisi yitanikE SaraNaMTE naMTi nippuDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |