కడుపెంత తాగుడుచు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కడుపెంత తాగుడుచు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కడుపెంత తాగుడుచు కుడుపెంత దీనికై | పడని పాట్లనెల్ల పడి పొరల నేలా ||

చ|| పరులమనసునకు నాపదలు గలుగగ జేయ | పరితాపకరమైన బ్రతుకేలా |
సొరిదినితరుల మేలు చూచి సైపగలేక | తిరుగుచుండేటి కష్టదేహమిది యేలా ||

చ|| యెదిరికెప్పుడు జేము హితమెల్ల దనదనుచు | చదివిచెప్పని యట్టి చదువులెలా |
పొదిగొన్న యాసలో బుంగుడై సతతంబు | సదమదంబై పడయు చవులు దనకేలా ||

చ|| శ్రీ వేంక్లటేశ్వరుని సేవానిరతి గాక | జీవన భ్రాంతి బడు సిరులెలా |
దేవోత్తముని నాత్మదెలియ నొల్లక పెక్కు | త్రోవలేగిన దేహి దొరతనంబేలా ||


kaDupeMta tAguDucu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kaDupeMta tAguDucu kuDupeMta dInikai | paDani pATlanella paDi porala nElA ||

ca|| parulamanasunaku nApadalu galugaga jEya | paritApakaramaina bratukElA |
soridinitarula mElu cUci saipagalEka | tirugucuMDETi kaShTadEhamidi yElA ||

ca|| yedirikeppuDu jEmu hitamella danadanucu | cadiviceppani yaTTi caduvulelA |
podigonna yAsalO buMguDai satataMbu | sadamadaMbai paDayu cavulu danakElA ||

ca|| SrI vEMklaTESvaruni sEvAnirati gAka | jIvana BrAMti baDu sirulelA |
dEvOttamuni nAtmadeliya nollaka pekku | trOvalEgina dEhi doratanaMbElA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

KadupenthagaTakuDuchuKudupentha


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |