కోటి మన్మథాకార

వికీసోర్స్ నుండి
కోటి మన్మథాకార (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కోటి మన్మథాకార గోవింద కృష్ణ | పాటించి నీమహిమలే పరబ్రహ్మము ||

చ|| ఆకాశమువంటిమేన నమరేమూర్తివిగాన | ఆకాశనదియే నీకు నభిషేకము |
మేకొని నీవే నిండుమేఘవర్ణుడవుగాన | నీకు మేఘపు పుష్పాలే పన్నీరుకాపు ||

చ|| చంద్రుడు నీమనసులో జనించె నటుగాన | చంద్రికలు కప్రకాపై సరి నిండెను |
ఇంద్రనీలపుగనుల యిలధరుడవుగాన | తంద్రలేని యీపెచూపే తట్టుపునుగాయను ||

చ|| లక్ష్మీపతిగాన లాగుల నీవురముపై | లక్ష్మి యలమేలుమంగే లలి నీతాళి |
సూక్ష్మమై శ్రీవేంకటేశ చుక్కలపొడవు గాగ | పక్ష్మనక్షత్రములే యాభరణహారములు ||


kOTi manmathAkAra (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kOTi manmathAkAra gOviMda kRuShNa | pATiMci nImahimalE parabrahmamu ||

ca|| AkASamuvaMTimEna namarEmUrtivigAna | AkASanadiyE nIku naBiShEkamu |
mEkoni nIvE niMDumEGavarNuDavugAna | nIku mEGapu puShpAlE pannIrukApu ||

ca|| caMdruDu nImanasulO janiMce naTugAna | caMdrikalu kaprakApai sari niMDenu |
iMdranIlapuganula yiladharuDavugAna | taMdralEni yIpecUpE taTTupunugAyanu ||

ca|| lakShmIpatigAna lAgula nIvuramupai | lakShmi yalamElumaMgE lali nItALi |
sUkShmamai SrIvEMkaTESa cukkalapoDavu gAga | pakShmanakShatramulE yABaraNahAramulu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |