కలశా పురముకాడ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కలశా పురముకాడ (రాగం: ) (తాళం : )

|ప|కలశా పురముకాడ కందువ చేసుకోని అలరుచున్నవాడు
హనుమంతరాయడు

1.సహజానన ఒక జంగచాచి సముద్రము దాటి మహిమ మీరిగ హనుమంతరాయడు
ఇహమున రాము బంటై ఇప్పుడూ ఉన్నవాడు అహరహము హనుమంతరాయడు

2.నిండూ నిధానపు లంక నిమిషాన నీరు సేసే మండితమూరితి హనుమంతరాయడు
దండితొ మగిడీవచ్చే తగ సీత శిరోమని అండ రఘుపతికిచ్చే హనుమంతరాయడు

3.వదలని ప్రతాపాన వాయుదేవుసుతుడై మది ఇంచినాడు హనుమంతరాయడు
చదరక ఏ ప్రొధు శ్రీ వేంకతేశు వాకిట అదిగో కాచుకున్నాడు హనుమంతరాయడు


kalaSaa puramukaaDa (Raagam: ) (Taalam: )


|pa|kalaSaa puramukaaDa kanduva cheasukOni alaruchunnavaaDu
hanumantaraayaDu

1.sahajaanana oka jangachaachi samudramu daaTi mahima meeriga hanumantaraayaDu
ihamuna raamu banTai ippuDuu unnavaaDu aharahamu hanumantaraayaDu

2.ninDuu nidhaanapu lanka nimishaana neeru seasea manDitamuuriti hanumantaraayaDu
danDito magiDeevachchea taga seeta SirOmani anDa raghupatikichchea hanumantaraayaDu

3.vadalani prataapaana vaayudeavusutuDai madi inchinaaDu hanumantaraayaDu
chadaraka ea prodhu Sree veankateaSu vaakiTa adigO kaachukunnaaDu hanumantaraayaDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

KalasapuramuKada యమ్.పి.3 KalasapuramuKada

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |