కలది గలట్టే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కాకున్న సంసారగతులేల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కాకున్న సంసారగతులేల | లోకకంటకములగు లోభములేల ||

చ|| వినికిగనవలసినను విష్ణుకీర్తన చెవికి | వినికిచేసిన నదియె వేదాంతబోధ ||
మనికిగనవలసినను మధువైరిపై భక్తి | వునికి ప్రాణులకు బ్రహ్మోపదేశంబు ||

చ|| చదువు గనవలసినను శౌరినామము దిరుగ | జదువుటే సకలశాస్త్రముల సమ్మతము |
నిదుర గనవలసినను నీరజాక్షునికి దన- | హృదయమర్పణ సేయుటిది యోగనిదుర ||

చ|| ఆస వలసిన వేంకటేశ్వరునికృపకు- | నాససేయుటే పరమానందసుఖము |
వాసి గనవలసినను వైష్ణవాగారంబు | వాసి సేయుట తనకు వైభవస్ఫురణ ||


kaladi galaTTE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kaladi galaTTE karmaPalaMbulu | nilipitimA nEmu nimmaku bulusu ||

ca|| yeMta sEsinA yihamuna jIviki | ceMta najuDu vrAsinakoladE |
vaMtala muMTiki vADi veTTitimU | koMtatIpu cerxakuku jallitimA ||

ca|| Ganamuga buddhulugarxapinadEhiki | munu nOcinanOmuPalaMbE |
ninupu TeMkAyaku nIru niMcitimA | vonara vEmuna jEdu niMcitimA ||

ca|| yiravuga SrIvEMkaTESuDE prANiki | kerali BAgya mosaginayaMtE |
maruvamunaku barimaLamu sEsitimA | perigETiyaDavulu peMcitimA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |