కనుగొనగ జీవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కనుగొనగ జీవు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కనుగొనగ జీవు డెరుగడుగాక యెరిగినను | అనవరతవిభవంబు లప్పుడే రావా ||

చ|| విసుగ కెవ్వరినైన వేడనోర్చిననోరు | దెసలకును బలుమారు దెరచునోరు |
వసుధాకళత్రు దడవదుగాక తడవినను | యెసగ గోరికలు తనకిప్పుడే రావా ||

చ|| ముదమంది యెవ్వరికి మ్రొక్కనేర్చినచేయి | పొదిగి యధముల నడుగబూనుచేయి |
అదన హరి బూజసేయదుగాక సేసినను | యెదురెదుర గోరికలు యిప్పుడే రావా ||

చ|| తడయకేమిటికైన దమకమందెడిమనసు | అడరి యేమిటికైన నలయుమనసు |
వడి వేంకటేశు గొలువదుగాక కొలిచినను | బడిబడినె చెడనిసంపద లిట్లు రావా ||


kanugonaga jIvu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kanugonaga jIvu DerugaDugAka yeriginanu | anavarataviBavaMbu lappuDE rAvA ||

ca|| visuga kevvarinaina vEDanOrcinanOru | desalakunu balumAru deracunOru |
vasudhAkaLatru daDavadugAka taDavinanu | yesaga gOrikalu tanakippuDE rAvA ||

ca|| mudamaMdi yevvariki mrokkanErcinacEyi | podigi yadhamula naDugabUnucEyi |
adana hari bUjasEyadugAka sEsinanu | yeduredura gOrikalu yippuDE rAvA ||

ca|| taDayakEmiTikaina damakamaMdeDimanasu | aDari yEmiTikaina nalayumanasu |
vaDi vEMkaTESu goluvadugAka kolicinanu | baDibaDine ceDanisaMpada liTlu rAvA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |