కటకటా దేహంబు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కటకటా దేహంబు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కటకటా దేహంబు గాసిబెట్టగవలసె | నిటువంటిదెసలచే నిట్లుండవలసె ||

చ|| చంపనొల్లకకదా సంసారమనియెడి- | గంపమోపు గడించె కర్మసంగ్రహము |
లంపటము విరియించ లావుచాలక తుదిని | దింప నొకకొంతైన తెగుదెంపులేదు ||

చ|| మనుపనోపకకదా మాయావిలంబమున | కనుమూసి కాంక్ష మరి కట్టె దైవంబు |
దినభోగములు విడువ దెరగేమిటను లేక | తనివిబొందించ నెంతయు వసముగాదు ||

చ|| తెలుపనోపకదా తిరువేంకటేశ్వరుడు | వెలలేనివేదనల వేచె బ్రాణులను |
బలిమి నజ్ఞానంబు బాయలే కితనినే | తలచి భవబంధముల దాటంగరాదు ||


kaTakaTA dEhaMbu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kaTakaTA dEhaMbu gAsibeTTagavalase | niTuvaMTidesalacE niTluMDavalase ||

ca|| caMpanollakakadA saMsAramaniyeDi- | gaMpamOpu gaDiMce karmasaMgrahamu |
laMpaTamu viriyiMca lAvucAlaka tudini | diMpa nokakoMtaina tegudeMpulEdu ||

ca|| manupanOpakakadA mAyAvilaMbamuna | kanumUsi kAMkSha mari kaTTe daivaMbu |
dinaBOgamulu viDuva deragEmiTanu lEka | taniviboMdiMca neMtayu vasamugAdu ||

ca|| telupanOpakadA tiruvEMkaTESvaruDu | velalEnivEdanala vEce brANulanu |
balimi naj~jAnaMbu bAyalE kitaninE | talaci BavabaMdhamula dATaMgarAdu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |