కటకటా యిటుచేసె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కటకటా యిటుచేసె (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కటకటా యిటుచేసె గర్మబాధ | యెటువంటివారికిని నెడయదీబాధ ||

చ|| దినదినము బ్రాణులకు దీపనముచే బాధ | తనుపోషణములు కందర్పబాధ |
మనసుశాంతికి సదా మమకారములబాధ | తవివోనికోర్కులకు దైవగతిబాధ ||

చ|| వెడయాసచూపులకు వేడుకలచే బాధ | కడువేడ్కలకు వియోగములబాధ |
తొడవైనయెఱుకలకు దురితబుద్ధులబాధ | జడియుబరచింతలకు సంసారబాధ ||

చ|| అరిది నిశ్చయమతికి ననుమానములబాధ | సరిలేనిజీవులకు జన్మబాధ |
తిరువేంకటాచలాధిపుని గని మని కొలుచు- | వెరవుచేతనె కాని వీడదీబాధ ||


kaTakaTA yiTucEse (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kaTakaTA yiTucEse garmabAdha | yeTuvaMTivArikini neDayadIbAdha ||

ca|| dinadinamu brANulaku dIpanamucE bAdha | tanupOShaNamulu kaMdarpabAdha |
manasuSAMtiki sadA mamakAramulabAdha | tavivOnikOrkulaku daivagatibAdha ||

ca|| veDayAsacUpulaku vEDukalacE bAdha | kaDuvEDkalaku viyOgamulabAdha |
toDavainayerxukalaku duritabuddhulabAdha | jaDiyubaraciMtalaku saMsArabAdha ||

ca|| aridi niScayamatiki nanumAnamulabAdha | sarilEnijIvulaku janmabAdha |
tiruvEMkaTAcalAdhipuni gani mani kolucu- | veravucEtane kAni vIDadIbAdha ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |