కలదింతె మాట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కలదింతె మాట (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కలదింతె మాట కంతుని యాట | తెలుసుకో నీలోనిదియె పూట పూట ||

చ|| అలమేలుమంగా హరియంతరంగా | కలితనాట్యరంగ కరుణాపాంగ |
చెలువుడు వీడె చేకొను నేడె | వలరాజు తూపులివి వాడిమీద వాడి ||

చ|| అలినీలవేణి యంబుజ పాణి | వెలయంగ జగదేక విభునిరాణి |
కలయు నీపతి వచ్చె గక్కన నిన్నిదె మెచ్చె | పలికీని చిలుకలు పచ్చిమీదబచ్చి ||

చ|| సిత చంద్రవదనా సింగారసదనా | చతుర దాడిమ బీజచయరదనా |
యితవైన శ్రీవేంకటేశుడు నిన్నిదె కూడె | తతి దలపోతలు తలకూడెగూడె ||


kaladiMte mATa (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kaladiMte mATa kaMtuni yATa | telusukO nIlOnidiye pUTa pUTa ||

ca|| alamElumaMgA hariyaMtaraMgA | kalitanATyaraMga karuNApAMga |
celuvuDu vIDe cEkonu nEDe | valarAju tUpulivi vADimIda vADi ||

ca|| alinIlavENi yaMbuja pANi | velayaMga jagadEka viBunirANi |
kalayu nIpati vacce gakkana ninnide mecce | palikIni cilukalu paccimIdabacci ||

ca|| sita caMdravadanA siMgArasadanA | catura dADima bIjacayaradanA |
yitavaina SrIvEMkaTESuDu ninnide kUDe | tati dalapOtalu talakUDegUDe ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

KaladimdeMata_MS


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |