కడు జంచలములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కడు జంచలములు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కడు జంచలములు కడు నధృవములు | కడునల్పములని కాదందురు ||

చ|| కర్మబోధవికారంబులు | ధర్మతంత్రసంధానములు |
దుర్మదైకసందోహములు | కర్మదూరులివి గాదందుదురు ||

చ|| పరమభాగవతభవ్యమతులు | పరమబోధసంభావకులు |
తిరువేంకటగిరిదేవుసేవకులు | కరుణాధికులివి గాదందురు ||


kaDu jaMcalamulu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kaDu jaMcalamulu kaDu nadhRuvamulu | kaDunalpamulani kAdaMduru ||

ca|| karmabOdhavikAraMbulu | dharmataMtrasaMdhAnamulu |
durmadaikasaMdOhamulu | karmadUrulivi gAdaMduduru ||

ca|| paramaBAgavataBavyamatulu | paramabOdhasaMBAvakulu |
tiruvEMkaTagiridEvusEvakulu | karuNAdhikulivi gAdaMduru ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |